Sat Muncelu de Sus Comuna Mogosesti-Siret, Jud. Iasi +40 232 713 942 secretariat@scoalamunceludesus.ro

Metodologiei de organizare şi desfăşurare

Dati click pe imagine pe a vedea documentul PDF complet

metodologia exam 2 4 6


O R D I N


privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale
la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a
În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1401/2009, privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu
modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015, privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
În temeiul O.U.G nr. 55/2015 din 19 noiembrie 2015 privind stabilirea unor măsuri de
reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte
normative,
MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
emite prezentul ordin:
Art. I. Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la
finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. II. Calendarul de administrare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a
IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016 se aprobă prin ordin de ministru separat.
Art. III. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. IV. Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar, Direcţia pentru Învăţământ în
Limbile Minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare
judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul
ordin.
M I N I S T R U,
A d r i a n C U R A J
Nr. 3.051
Data: 12.01.2016


CABINET MINISTRU

METODOLOGIA
de organizare şi desfăşurare
a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a
I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea Evaluărilor Naţionale
la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, denumite în continuare EN, în conformitate cu
prevederile Art. 74, alin. (2), (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare.
(2) EN cuprind: Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, denumită în
continuare EN II, Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul
clasei a IV-a, denumită în continuare EN IV, respectiv Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a,
denumită în continuare EN VI.
Art. 2 EN se desfăşoară în conformitate cu calendarul aprobat.
II. COORDONAREA EN
Art. 3 (1) Coordonarea la nivel naţional a proiectării, organizării şi desfăşurării EN, precum şi
valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice, denumit în continuare MENCŞ, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare,
denumit în continuare CNEE.
(2) Elaborarea procedurilor specifice evaluării se realizează de către CNEE, în urma consultării
direcţiilor de specialitate din MENCŞ.
Art. 4 Pentru organizarea şi desfăşurarea EN, CNEE îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) elaborează Manualul de proceduri, care cuprinde procedurile pentru asigurarea calităţii
evaluărilor, document care orientează administratorul de test asupra modului de administrare a
EN şi care conţine un set de documente standardizate;
b) organizează procesul de selecţie a membrilor grupurilor de lucru, cadre didactice care au
responsabilitatea elaborării şi a validării itemilor, a probelor şi a baremelor de evaluare pentru
EN, în strictă conformitate cu procedurile asumate;
c) organizează stagii de formare specifice pentru membrii grupurilor de lucru;
d) organizează stagii de formare pentru preşedinţii comisiilor judeţene de organizare şi
desfăşurare a EN;
e) elaborează instrumentele de evaluare necesare desfăşurării EN: testele, caietele cadrului
didactic, fişele de evaluare;
f) asigură confidenţialitatea instrumentelor de evaluare din momentul efectiv al elaborării
acestora până în momentul în care acestea devin publice;
g) elaborează procedura de transmitere a instrumentelor de evaluare şi coordonează simulările
organizate în vederea aplicării cu succes a acesteia;
h) asigură transmiterea, către inspectoratele şcolare, a instrumentelor de evaluare, în vederea
administrării EN şi urmăreşte modul în care se realizează distribuirea în şcoli, de către
inspectoratele şcolare, a instrumentelor de evaluare;
3
i) propune, împreună cu direcţiile de specialitate din MENCŞ, delegaţi pentru monitorizarea
activităţilor prevăzute în cadrul EN;
j) propune modelul documentelor de raportare:
(i) raportul clasei: document tip în care sunt centralizate rezultatele înregistrate în fişele
de evaluare, întocmit de către administratorul de test;
(ii) raportul unităţii de învăţământ: document tip în care sunt centralizate rezultatele
înregistrate în rapoartele claselor, întocmit de către Comisia de organizare şi de
administrare a EN din unitatea de învăţământ care şcolarizează elevi în clasele a II-a, a
IV-a, respectiv a VI-a, care este transmis inspectoratului şcolar;
(iii) raportul inspectoratului şcolar: document tip în care sunt centralizate rezultatele
înregistrate în rapoartele şcolilor, întocmit de către preşedintele Comisiei judeţene/a
municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a EN;
k) elaborează raportul final, pe baza rapoartelor primite de la inspectoratele şcolare, şi prezintă
factorilor de decizie din cadrul MENCŞ concluziile şi recomandările rezultate;
l) propune MENCŞ strategia de comunicare şi de valorificare a rezultatelor evaluărilor pentru
diferitele categorii de beneficiari: inspectori şcolari, directori ai unităţilor de învăţământ, cadre
didactice, elevi, părinţi/reprezentanţi legali ai elevului, comunităţi locale.
Art. 5 (1) Coordonarea la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti a organizării EN, precum şi
valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratul şcolar.
(2) La nivelul inspectoratului şcolar, prin decizie a inspectorului şcolar general, se desemnează
Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a EN.
(3) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a EN se compune
din:
a) preşedinte – inspectorul şcolar general/inspectorul şcolar general adjunct/inspector şcolar;
b) 1-3 secretari – informaticieni/inspectori şcolari/directori de unităţi şcolare;
c) 3-7 membri – inspectori şcolari pentru învăţământul primar şi de la ariile curriculare ,,Limbă
şi comunicare” şi ,,Matematică şi Ştiinţe ale naturii”, metodişti.
(4) În situaţii bine justificate, numărul de secretari şi de membri ai Comisiei judeţene/a
municipiului Bucureşti poate fi suplimentat, prin decizie a inspectorului şcolar general.
(5) În judeţele în care funcţionează unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor
naţionale, unul dintre membrii Comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare şi
desfăşurare a EN este inspectorul şcolar pentru minorităţi.
Art. 6 (1) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a EN de la
nivelul inspectoratului şcolar are următoarele atribuţii:
a) transmite, către unităţile de învăţământ, toate informaţiile necesare organizării evaluărilor în
condiţii optime;
b) răspunde de organizarea şi de administrarea evaluărilor în condiţiile stabilite prin prezenta
metodologie şi în conformitate cu procedurile şi precizările transmise de CNEE, pe tot teritoriul
judeţului/municipiului Bucureşti;
c) coordonează formarea comisiilor din unităţile de învăţământ pentru organizarea şi
administrarea evaluărilor EN şi avizează componenţa acestora;
d) transmite unităţilor de învăţământ din subordine bugetul primit de la MENCŞ pentru
organizarea şi administrarea evaluărilor;
e) monitorizează asigurarea de către unităţile de învăţământ a resurselor materiale şi umane
necesare pentru buna organizare şi administrare a evaluărilor EN;
4
f) transmite procedurile şi precizările pentru valorificarea rezultatelor EN către unităţile de
învăţământ în care sunt şcolarizaţi elevi în clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a;
g) monitorizează administrarea evaluărilor, în condiţiile stabilite prin prezenta metodologie şi în
baza prevederilor din proceduri;
h) propune conducerii inspectoratului şcolar, în situaţii justificate, schimbări ale membrilor
comisiilor din unităţile de învăţământ;
i) centralizează rapoartele primite de la unităţile de învăţământ;
j) întocmeşte raportul inspectoratului şcolar şi îl transmite la CNEE în termenele solicitate, după
avizarea lui de către inspectorul şcolar general;
k) analizează şi prelucrează, la solicitarea inspectorului şcolar general, datele oferite de
rapoartele şcolilor şi de raportul inspectoratului şcolar, în vederea fundamentării unor decizii
educaţionale la nivel de judeţ/municipiu Bucureşti.
(2) Preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti participă la sesiunile de formare
organizate de CNEE.
(3) Preşedintele Comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a EN
realizează formarea Comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti şi a comisiilor din unităţile de
învăţământ cu privire la organizarea şi administrarea evaluărilor.
Art. 7 (1) În unităţile de învăţământ în care funcţionează clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a,
se înfiinţează Comisia de organizare şi de administrare a EN din unitatea de învăţământ.
(2) Comisia de organizare şi de administrare a EN din unitatea de învăţământ se compune din:
a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
b) secretar - informaticianul/un cadru didactic care are competenţe digitale/secretarul
unităţii de învăţământ;
c) membri - cadre didactice din unitatea de învăţământ: profesori pentru învăţământul
primar şi profesori de la ariile curriculare ,,Limbă şi comunicare” şi ,,Matematică şi Ştiinţe ale
naturii”, din învăţământul gimnazial;
d) administratorii de test şi asistenţii lor, numiţi de preşedintele comisiei - cadre didactice
care au responsabilitatea administrării testării la clasă;
e) evaluatori – cadre didactice care evaluează testele şi completează fişele de evaluare, pe
baza Caietului cadrului didactic,
(3) În situaţia în care, în unitatea de învăţământ, se susţin probe redactate într-o limbă a
minorităţilor naţionale, cel puţin unul dintre membrii comisiei trebuie să fie cadru didactic de
specialitate, cunoscător al limbii respective.
(4) În situaţii excepţionale, bine justificate, în care un cadru didactic nu poate participa la
administrarea EN, acesta va fi înlocuit cu un alt cadru didactic, numit de preşedintele comisiei.
(5) În situaţia în care directorul şi directorul adjunct al unităţii de învăţământ nu pot participa la
EN, din motive bine justificate, comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi
desfăşurare a EN numeşte alt cadru didactic în funcţia de preşedinte al comisiei de organizare şi
de administrare a EN din unitatea de învăţământ.
Art. 8 (1) Comisia de organizare şi de administrare a EN din unitatea de învăţământ are
următoarele atribuţii:
a) răspunde de organizarea şi de administrarea EN, la nivelul unităţii de învăţământ, în
conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
5
b) asigură condiţiile şi resursele materiale şi umane necesare procesului de preluare şi tipărire a
instrumentelor de evaluare;
c) asigură confidenţialitatea instrumentelor de evaluare până în momentul în care acestea devin
publice şi răspunde de securitatea şi integritatea acestora;
d) distribuie testele administratorilor de test, în număr egal cu numărul elevilor din fiecare clasă,
conform precizărilor din proceduri şi răspunde de administrarea testelor în conformitate cu
Manualul de proceduri;
e) asigură evaluarea testelor în conformitate cu prevederile prezentei metodologii şi cu
precizările din Caietul cadrului didactic;
f) întocmeşte raportul şcolii şi îl predă responsabilului judeţean/al municipiului Bucureşti, pe
bază de proces-verbal;
g) comunică imediat responsabilului judeţean/al municipiului Bucureşti orice situaţie specială
sau de încălcare a prevederilor legale.
(2) Directorul asigură păstrarea fişelor de evaluare în arhiva unităţii de învăţământ pe toată
durata şcolarizării elevului.
III. STRUCTURA ŞI DURATA TESTELOR
Art. 9 (1) Testele pentru EN se elaborează de către CNEE, ţinând seama de următoarele cerinţe:
a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru
fiecare disciplină de studiu;
b) să aibă un nivel mediu de dificultate.
(2) Testele pentru EN au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale.
(3) Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare sunt cuprinse în
Caietul cadrului didactic, document tip, elaborat de CNEE.
Art. 10 (1) Testele elaborate pentru EN II, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a
II-a în limba română, sunt structurate astfel:
a) primul test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise;
b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite;
c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.
(2) Testele elaborate pentru EN II, administrate elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care
au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă, sunt structurate astfel:
a) primul test vizează evaluarea competenţelor de receptare-producere a mesajelor scris-citite în
limba română;
b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică;
c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite în limba maternă;
d) al patrulea test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise în limba
maternă.
(3) Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se
asigură testele de matematică atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.
Art. 11 (1) Testele elaborate pentru EN IV, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a
IV-a în limba română, sunt structurate astfel:
a) primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română;
b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.
6
(2) Testele elaborate pentru EN IV, administrate elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care
au urmat cursurile clasei a IV-a în limba maternă, sunt structurate astfel:
a) primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română;
b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică;
c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba maternă.
(3) Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se
asigură testele de matematică atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.
Art. 12 (1) Testele elaborate pentru EN VI sunt structurate astfel:
a) primul test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare”;
b) al doilea test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale
naturii”.
(2) Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se
asigură testul care vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe
ale naturii” atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.
Art. 13 Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este după cum urmează:
- de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II;
- de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV;
- de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.
Art. 14 (1) Modalitatea de transmitere către unităţile de învăţământ a instrumentelor de evaluare
pentru desfăşurarea EN este reglementată prin procedură separată.
(2) Instrumentele de evaluare pentru EN sunt confidenţiale din momentul demarării acţiunii de
elaborare a acestora şi până în momentul în care sunt publicate pe website-ul:
www.subiecte(anul).edu.ro. Toate persoanele care au acces la aceste documente semnează un
angajament de confidenţialitate, în condiţiile legii.
IV. DESFĂŞURAREA EN
Art. 15 (1) EN se desfăşoară conform calendarului aprobat, în timpul orelor de curs, în funcţie
de programul fiecărei unităţi de învăţământ.
(2) Pentru EN VI, comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a EN
stabileşte un interval orar unic pentru desfăşurarea testelor, pentru toate unităţile de învăţământ
din judeţ/municipiul Bucureşti.
(3) În cadrul EN II, pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile clasei
a II-a în limba maternă, testul de evaluare a competenţelor de receptare-producere a mesajelor
citit-scrise în limba română, menţionat la art. 10 alin. 2, litera a, se administrează în aceeaşi zi în
care se desfăşoară evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite, menţionat la art. 10
alin. 1, litera b.
(4) Responsabilitatea administrării la clasă a EN II aparţine administratorului de test -
învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă şi care întocmeşte
documentele menţionate în Manualul de proceduri.
(5) Responsabilitatea administrării la clasă a EN IV şi a EN VI aparţine administratorului de test,
un cadru didactic care nu predă la clasa respectivă şi care întocmeşte documentele menţionate în
Manualul de proceduri.
7
(6) Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru
didactic, care nu predă la clasa respectivă şi care are rolul de a susţine procesul de administrare a
instrumentelor de evaluare, în conformitate cu Manualul de proceduri.
(7) Manualul de proceduri este elaborat de CNEE şi este transmis inspectoratului şcolar
judeţean/al municipiului Bucureşti cu zece zile înainte de data primei EN programate conform
calendarului şi cuprinde scenariul de administrare a acestora, împreună cu alte precizări
referitoare la desfăşurarea evaluării.
Art. 16 (1) Sălile în care se susţine EN sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară
activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul
planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi în timpul
administrării evaluării.
(2) Administratorul de test, cu sprijinul asistentului, pregăteşte evaluarea urmărind aşezarea
obişnuită a elevilor în bănci, în sala lor de clasă.
(3) Înainte de începerea testului, administratorul de test realizează, într-o manieră motivantă,
instructajul elevilor cu privire la proceduri şi la importanţa acestei evaluări.
(4) Fiecărui elev i se distribuie testul din ziua respectivă, pe care îşi scrie numele, prenumele şi
unitatea de învăţământ.
(5) Înregistrarea şi monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de către administratorul
de test.
(6) Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii şi a liniştii în sala de
clasă.
(7) Se interzice administratorului de test să le ofere elevilor indicaţii referitoare la rezolvarea
testelor, să facă modificări ale testelor sau să realizeze completări ale rezolvărilor testelor.
Art. 17 (1) La încheierea timpului alocat rezolvării testului, administratorul de test recuperează
testele de la elevi, conform procedurilor.
(2) La încheierea perioadei de administrare a fiecărui test, administratorii de test predau testele,
pe bază de proces-verbal, preşedintelui comisiei.
V. ASIGURAREA EGALITĂŢII DE ŞANSE
Art. 18 (1) Elevii cu deficienţe, integraţi în învăţământul de masă, precum şi cei din
învăţământul special, care parcurg curriculumul de masă, susţin EN în condiţiile prezentei
metodologii.
(2) Elevii cu deficienţe, integraţi în învăţământul de masă sau şcolarizaţi în învăţământul special
care parcurg curriculumul de masă adaptat, precum şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale care
parcurg curriculumul specific învăţământului special susţin EN, la solicitarea scrisă a părinţilor /
reprezentanţilor legali ai elevului, prin adaptarea procedurii specifice de administrare a evaluării.
(3) Situaţia specială a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale este menţionată atât în lista
elevilor comunicată de către unitatea de învăţământ, cât şi în fişa de evaluare a acestuia.
Art. 19 (1) Comisia de organizare şi de administrare a EN din unitatea de învăţământ asigură
condiţii de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe, prin adaptarea procedurilor în funcţie
de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective.
(2) Măsurile pentru asigurarea condiţiilor de egalitate a şanselor pentru elevii cu deficienţe sunt
următoarele:
8
a) asigurarea posibilităţii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevăzători,
respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficienţe de auz (inclusiv posibilitatea
asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);
b) mărirea adecvată a timpului destinat efectuării lucrării scrise de către elevii cu deficienţe
motorii sau neuro-motorii (care îi împiedică să scrie normal) sau de către cei cu deficienţe
vizuale grave;
c) asigurarea testelor scrise cu caractere mărite la elevii ambliopi;
d) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficienţe, a informaţiilor din teste;
e) realizarea sarcinilor de lucru prin dictarea rezolvărilor, de către elevul cu deficienţe, către un
al doilea cadru didactic, de altă specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectivă, pe
parcursul desfăşurării testului.
(3) Elevii cu deficienţe din unităţile de învăţământ pot beneficia, după caz, de prevederile alin. 2,
în baza certificatului de încadrare în gradul de handicap sau a unei adeverinţe medicale.
(4) Elevii şcolarizaţi la domiciliu susţin testele de evaluare la domiciliu, în baza prevederilor
Manualului de administrare.
VI. EVALUAREA TESTELOR
Art. 20 (1) Testele de la EN se evaluează în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele
didactice din respectiva unitate.
(2) În cazul în care numărul de cadre didactice din unitatea de învăţământ este insuficient şi nu
permite respectarea condiţiei prevăzute la alin. (1), preşedintele Comisiei de organizare şi de
administrare a EN din unitatea de învăţământ solicită comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti
nominalizarea unor cadre didactice din alte unităţi de învăţământ.
(3) Înainte de începerea procesului de evaluare a testelor, preşedintele din centrul de evaluare are
obligaţia de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori.
Art. 21 (1) Fiecare test de la EN II şi EN IV este evaluat de către două cadre didactice
evaluatoare, dintre care unul este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar
de la clasă.
(2) Pentru EN VI, testele care vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi
comunicare” sunt evaluate de echipe formate din două cadre didactice, unul cu specialitatea limba şi
literatura română şi celălalt cu specialitatea limba modernă. În cazul elevilor care au urmat studiile
într-o limbă a minorităţilor naţionale, echipa este formată din trei cadre didactice, doi având
specializările menţionate anterior, iar al treilea având specialitatea limba şi literatura maternă.
(3) Pentru EN VI, testele care vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară
„Matematică şi Ştiinţe ale naturii” sunt evaluate de echipe formate din trei cadre didactice, unul
cu specialitatea matematică, al doilea cu specialitatea fizică, al treilea cu specialitatea biologie.
(4) Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a instrucţiunilor cuprinse
în Caietul cadrului didactic.
(5) Pentru a facilita analiza rezultatelor şi comunicarea acestora către elevi şi
părinţi/reprezentanţi legali ai elevului, în timpul evaluării testelor, profesorii evaluatori pot face
pe acestea sublinieri sau menţiuni.
(6) Rezultatele evaluării se stabilesc de cadrul didactic evaluator/în cadrul echipei de evaluatori,
prin completarea fişei de evaluare pentru fiecare test, fişă care se semnează de către
evaluator/evaluatori.
(7) Evaluarea testelor pentru fiecare din clasele a II-a, a IV-a, a VI-a se finalizează în termen de
9
cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test de la clasa respectivă.
(8) Directorul unităţii de învăţământ asigură încărcarea rezultatelor testelor în aplicaţia
informatică dedicată şi transmite fişele de evaluare şi testele către cadrele didactice de la clasele
a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a, în vederea analizării rezultatelor cu elevii şi părinţii/reprezentanţii
legali ai elevului.
(9) Până la sfârşitul anului şcolar, fişele de evaluare şi testele pentru EN ale elevilor fiecărei
clase se depun, de către cadrele didactice, la secretariatul unităţii de învăţământ.
VII. ÎNCĂRCAREA REZULTATELOR ÎN APLICAŢIA EVALUĂRI NAŢIONALE
PENTRU CLASELE A II-A, A IV-A ŞI A VI-A
Art. 22 (1) Încărcarea şi gestionarea informaţiilor legate de rezultatele obţinute de elevi la
evaluările naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se realizează în Aplicaţia
Evaluări Naţionale, care se accesează cu ajutorul unui browser web la adresa
https://evaluarinationale.rocnee.eu/index.xhtml.
(2) Încărcarea rezultatelor în Aplicaţia Evaluări Naţionale este reglementată prin procedură
separată.
(3) Aplicaţia vizează facilitarea gestionării datelor referitoare la elevi şi la testele susţinute de
aceştia, precum şi generarea de rapoarte necesare analizei rezultatelor.
Art. 23 (1) Încărcarea rezultatelor obţinute de elevi în urma EN se realizează individual, pentru
fiecare elev în parte, în funcţie de clasă şi de testul susţinut, respectând numărul de itemi din
fiecare test, precum şi codurile aferente itemilor.
(2) Încărcarea rezultatelor obţinute de elevi în urma EN se realizează de către informaticianul
unităţii de învăţământ, în baza certificatului SSL cu ajutorul căruia poate fi accesată aplicaţia.
Art. 24 Codul alocat unui item se completează în tabelul existent în aplicaţie, ţinându-se cont de
codurile posibile pentru notarea acestuia.
VIII. VALORIFICAREA REZULTATELOR EN
Art. 25 (1) Rezultatele individuale obţinute la EN nu se afişează/nu se comunică public şi nu se
înregistrează în catalogul clasei. Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unităţii de
învăţământ prin:
a) elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune;
b) informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării
şi dezvoltării competenţelor evaluate.
(2) Rezultatele individuale la EN II şi EN VI, cuprinse în fişele de evaluare, sunt supuse unui
proces de analiză de către cadrul didactic şi de către colectivul de catedră din fiecare unitate
şcolară. În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea
planului individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de
remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea
orientării şi optimizării învăţării. Decizia privind elaborarea planului individualizat de învăţare al
elevului se ia coroborând rezultatele la EN cu datele şi observaţiile înregistrate de-a lungul
parcursului educaţional al elevului.
(3) Planurile individualizate de învăţare ale elevilor sunt comunicate părinţilor/reprezentanţilor
legali ai elevilor.
10
(4) Comisia de organizare şi de administrare a EN din unitatea de învăţământ urmăreşte procesul
de informare a elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali, în condiţii de confidenţialitate.
(5) Accesul la documente şi la informaţiile transmise se limitează la corpul profesoral implicat în
procesul educativ, la elev şi la familia acestuia.
(6) După informarea părinţilor/reprezentanţilor legali, se întocmeşte un proces-verbal, în care
aceştia semnează pentru luarea la cunoştinţă a informaţiilor referitoare la rezultatele elevului la
EN şi, după caz, la măsurile prevăzute în planul individualizat de învăţare.
Art. 26 În termen de 5 zile de la finalizarea evaluării testelor din cadrul EN, comisia de organizare şi
de administrare a EN din unitatea de învăţământ elaborează raportul şcolii, în care sunt centralizate
rezultatele înregistrate în rapoartele claselor, şi îl transmite inspectoratului şcolar.
Art. 27 (1) În termen de 7 zile de la primirea rapoartelor şcolilor, comisia judeţeană/a
municipiului Bucureşti elaborează raportul inspectoratului şcolar, în care sunt centralizate
rezultatele înregistrate în rapoartele unităţilor de învăţământ.
(2) După finalizarea EN, inspectoratele şcolare vor comunica public rezultatele obţinute la nivel
judeţean/al municipiului Bucureşti în cadrul EN, precum şi măsurile educaţionale propuse în
vederea ameliorării rezultatelor învăţării.
Art. 28 (1) CNEE întocmeşte raportul final al EN până la data de 30 noiembrie.
(2) Raportul final cuprinde concluziile privind EN, rezultate din rapoartele inspectoratelor
şcolare, ale monitorilor, propuneri de modificare a metodologiei şi a procedurilor, precum şi
măsuri educaţionale în vederea ameliorării rezultatelor învăţării.
Art. 29 Raportul unităţii de învăţământ, respectiv raportul inspectoratului şcolar, încărcate în
aplicaţia Evaluări Naţionale 2015, pot fi descărcate din aplicaţia menţionată şi stau la baza
elaborării raportului final al EN.
IX. DISPOZIŢII FINALE
Art. 30 (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a EN şi a procedurilor
corespunzătoare este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.
(2) În vederea respectării prevederilor din prezenta metodologie şi pentru asigurarea
corectitudinii administrării EN, preşedinţii comisiilor solicită fiecărui membru al comisiei
completarea unui angajament de confidenţialitate.
Art. 31 Testele administrate în cadrul EN şi documentele întocmite pentru buna administrare a
acesteia se păstrează timp de doi ani în arhiva unităţii de învăţământ care a organizat evaluarea.
Art. 32 (1) După administrarea testelor pentru EN IV, prin procedură separată, CNEE realizează
eşantionarea unităţilor de învăţământ, iar lista unităţilor de învăţământ selectate în eşantion
urmează să fie comunicată ulterior inspectoratelor şcolare / unităţilor de învăţământ.
(2) Pentru unităţile de învăţământ selectate în eşantion, testele administrate în cadrul EN IV şi
documentele întocmite pentru buna administrare a acesteia se transmit la CNEE, în conformitate
cu o procedură separată.
(3) Rezultate EN IV din unităţile de învăţământ eşantionate urmează să fie utilizate în vederea
întocmirii raportului naţional privind diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar.
11
Art. 33 Conducerile unităţilor de învăţământ aduc la cunoştinţa celor interesaţi prevederile
prezentei metodologii prin următoarele activităţi:
a) afişarea la avizierul şcolii;
b) prezentarea în cadrul consiliului profesoral;
c) prezentarea în colectivele de elevi de la clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a;
d) organizarea unor întâlniri cu părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor, în vederea informării
acestora.
Art. 34 Centralizarea rezultatelor EN, în vederea prelucrării, interpretării şi efectuării unor
analize de sistem se realizează printr-o platformă informatică, în baza unei proceduri elaborate de
CNEE şi comunicate ulterior inspectoratelor şcolare/unităţilor de învăţământ.
Art. 35 Cheltuielile materiale de organizare şi de desfăşurare a EN se suportă de unitatea de
învăţământ din finanţarea de bază/complementară în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.

Tags: