Sat Muncelu de Sus Comuna Mogosesti-Siret, Jud. Iasi +40 232 713 942 secretariat@scoalamunceludesus.ro

Calendarului de administrare a evaluărilor naționale

Descarca document PDF

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 974/12.X.2021 
MINISTERUL EDUCAȚIEI
ORDIN
privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a,
a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021—2022
În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
în conformitate cu art. 6 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 277/2020 privind organizarea și funcționarea Centrului Național
de Politici și Evaluare în Educație,
având în vedere art. 2 din Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3.051/2016 privind aprobarea Metodologiei
de organizare și desfășurare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.


Art. 1. — Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor
naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar
2021—2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.


Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.


Art. 3. — Direcția generală învățământ preuniversitar,
Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul,
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație,
inspectoratele școlare județene/al municipiului București și
unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.


p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
București, 29 septembrie 2021.
Nr. 5.327.


ANEXĂ
CALENDARUL
de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021—2022


1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a — EN II:
Scris — Limba română — 10 mai 2022
Scris — Limba maternă — 10 mai 2022
Citit — Limba română — 11 mai 2022
Citit — Limba maternă — 11 mai 2022
Matematică — 12 mai 2022
Scris-Citit — Limba română pentru minoritățile naționale — 13 mai 2022
2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a — EN IV:
Limba română — 17 mai 2022
Matematică — 18 mai 2022
Limba maternă — 19 mai 2022
3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a — EN VI:
Limbă și comunicare — 25 mai 2022
Matematică și Științe ale naturii — 26 mai 2022

Tags: