Sat Muncelu de Sus Comuna Mogosesti-Siret, Jud. Iasi +40 232 713 942 secretariat@scoalamunceludesus.ro

ORDIN Nr. 5.149/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea

Descarca document PDF

ORDIN Nr. 5.149/30 august 2021
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii
clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 - 2022


EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 852 din 7 septembrie 2021


Având în vedere:
- prevederile art. 74 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 alin. (3) lit. b)
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecţia datelor);
- prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de
învăţământ, cu modificările ulterioare;
- Referatul de aprobare nr. 418/DGIP din 20.08.2021, referitor la proiectul de
Ordin privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii
clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 - 2022,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările
ulterioare,
ministrul educaţiei emite prezentul ordin.


ART. 1
Se aprobă Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii
clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 - 2022, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.


ART. 2
Evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, denumită în continuare
evaluare naţională, se desfăşoară în anul şcolar 2021 - 2022 în conformitate cu
prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru
elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010 - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea şi
desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010 -
2011, şi cu prevederile prezentului ordin.

ART. 3
(1) Programele pentru disciplinele limba şi literatura română, matematică, limba
şi literatura română pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară, limba şi
literatura maghiară maternă, limba şi literatura germană maternă, limba şi literatura
sârbă maternă, limba şi literatura slovacă maternă, limba şi literatura croată
maternă, limba şi literatura italiană maternă, limba şi literatura rromani maternă,
limba şi literatura ucraineană maternă, valabile pentru evaluarea naţională pentru
absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2021 - 2022, sunt cele aprobate prin
Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 privind aprobarea programelor pentru
susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi pentru probele
scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020 - 2021.
(2) În funcţie de evoluţia pandemiei de SARS-CoV-2, Ministerul Educaţiei poate
aproba modificarea programelor de examen, prin esenţializarea conţinuturilor
acestora.


ART. 4
(1) Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale poate elabora
instrucţiuni/proceduri, în vederea bunei organizări şi desfăşurări a evaluării
naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a.
(2) Pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale se asigură susţinerea probelor
de examen adaptate în conformitate cu prevederile procedurii privind asigurarea
condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere/deficienţe
de auz/tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale: evaluarea
naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat,
elaborată de Ministerul Educaţiei, şi ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea
suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 3.124/2017.


ART. 5
(1) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării
naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a răspund/răspunde pentru buna
organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale.
(2) Componenţa comisiei judeţene/comisiei municipiului Bucureşti de organizare
a evaluării naţionale, menţionată la art. 8 alin. (1) din anexa nr. 2 la Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010, se
completează cu un vicepreşedinte - inspector şcolar general adjunct sau inspector
şcolar.
(3) În vederea pregătirii evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a,
comisiile judeţene/comisia municipiului Bucureşti creează două baze de date, cu
respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protecţia
datelor), la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ şi la nivel judeţean/al municipiului
Bucureşti, conform solicitărilor Comisiei naţionale de organizare a evaluării
naţionale, care cuprind:
1. date personale ale elevilor din clasa a VIII-a;
2. date personale ale profesorilor evaluatori, de regulă, membri ai Corpului de
profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale.
(4) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării
naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a asigură confecţionarea ştampilelor-tip
pentru evaluarea naţională, care se aplică pe documentele de examen. Se
confecţionează două tipuri de ştampile rotunde, care vor avea următorul conţinut:
a) ştampila-tip pentru unităţile de învăţământ care sunt centre de examen în care
se organizează probe scrise pentru evaluarea naţională: "Evaluare Naţională 2022 -
C.E.";
b) ştampila-tip pentru centrele zonale de evaluare: "Evaluare Naţională 2022 -
C.Z.E.".
(5) Ştampilele vor fi rotunde, cu diametrul de 25 mm şi nu vor fi numerotate.


ART. 6
(1) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării
naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a stabilesc/stabileşte componenţa
comisiilor pentru evaluarea naţională cu cel mult 72 de ore înainte de începerea
probelor scrise, cu respectarea principiilor competenţei în evaluare şi al
compatibilităţii.
(2) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării
naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, comisiile din unităţile de învăţământ -
centre de examen, comisiile din centrele zonale de evaluare şi comisiile din centrele
de contestaţii judeţene/a municipiului Bucureşti se compun din personal didactic
care nu are rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv, printre candidaţii care
participă la respectiva sesiune a evaluării naţionale.
(3) Personalul didactic care face parte din comisiile menţionate la alin. (2) va da
o declaraţie scrisă în care va menţiona că nu are rude sau afini până la gradul al IVlea inclusiv printre candidaţii care participă la respectiva sesiune a evaluării
naţionale. Declaraţiile fac parte din documentele evaluării naţionale.
(4) Cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care au rude în examen nu au
acces în unităţile de învăţământ - centre de examen/evaluare/contestaţii pe perioada
desfăşurării examenului.
(5) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de
regulă, din rândul cadrelor didactice care fac parte din Corpul de profesori
evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale.
(6) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare
sunt stabilite de către comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de
organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, prin decizie
scrisă emisă de inspectorul şcolar general, conform unei proceduri elaborate de
Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale.
(7) Cadrelor didactice nominalizate ca asistenţi le este interzisă intrarea în sălile
de examen cu bagaje, telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de
comunicare, precum şi cu ziare, reviste, cărţi etc. Materialele nepermise în sala de
examen vor fi introduse într-un plic/o pungă, împreună cu un bilet/o etichetă pe
care se notează numele şi prenumele posesorului şi vor fi păstrate până după
predarea lucrărilor scrise într-o sală special stabilită pentru depozitarea obiectelor
personale ale profesorilor asistenţi, supravegheată de o persoană desemnată de
comisia din unitatea de învăţământ - centru de examen.
(8) Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea naţională persoane care,
în sesiunile anterioare ale examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător
atribuţiile, care au săvârşit abateri, respectiv au fost sancţionate.
(9) În unităţile de învăţământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat
nereguli grave în organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale, comisiile
judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru
absolvenţii clasei a VIII-a pot/poate decide nominalizarea în comisiile pentru
evaluarea naţională a unor cadre didactice din alte unităţi de învăţământ.
(10) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a
evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a pot/poate decide suspendarea
dreptului de constituire a centrului de examen, unităţii de învăţământ în care, în
sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea şi desfăşurarea
evaluării naţionale.


ART. 7
(1) Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să introducă în sălile de
examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi alte asemenea obiecte, candidaţii
având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor
personale, stabilită de comisia din unitatea de învăţământ - centru de examen în
acest scop.
(2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala
stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.
(3) Se interzice candidaţilor la evaluarea naţională să aibă, în sălile de examen,
asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi alte
asemenea obiecte ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen orice fel de
lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe,
însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi
utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele
de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi alte asemenea obiecte sau în băncile
în care sunt aşezaţi în sălile de examen telefoane mobile, căşti audio, precum şi
orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la
internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate în rezolvarea subiectelor,
pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din
unitatea/unităţile de învăţământ/centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
(5) Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să
transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare,
ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor.
(6) Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3) - (5) va fi considerată
fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi de la proba
respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu,
indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice
din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis
materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc.
(7) Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă
primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.
(8) Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile
metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a evaluării naţionale şi
prevederile alin. (1) - (7) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi
obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.
(9) După parcurgerea paşilor menţionaţi la alin. (8), candidaţii vor semna un
proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1) - (7) şi menţiunea că ştiu că
nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3) - (5) are drept consecinţă măsurile
menţionate la alin. (6) şi (7).


ART. 8
(1) Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului
maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor, conform prevederilor art. 17 alin.
(23) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii
clasei a VIII-a în anul şcolar 2010 - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010, pot părăsi sala de
examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise.
(2) La părăsirea sălii de examen, candidaţii nu primesc subiectele.


ART. 9
(1) Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale stabileşte prin
procedură specifică modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluţionare a
contestaţiilor şi de transmitere a lucrărilor, precum şi componenţa, atribuţiile
membrilor comisiilor din centrele de examen, din centrele zonale de evaluare şi din
centrele regionale/judeţene/al municipiului Bucureşti de contestaţii, modelul
tipizatului de examen, modalitatea de secretizare şi securizare a lucrărilor scrise şi
consemnarea în documentele de examen a rezultatelor obţinute de candidaţi la
evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a.
(2) Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale poate decide ca
activităţile din cadrul evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a să se
realizeze utilizând aplicaţia informatică dedicată examenelor naţionale.


ART. 10
(1) În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a
contestaţiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori
evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este mai mică
sau egală cu 1 punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două
zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în
catalogul evaluării naţionale.
(2) În cazul în care diferenţa între notele acordate de cei doi profesori evaluatori
este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori.
După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare
cele 4 (patru) note. După eliminarea celor două note/valori extreme, nota finală se
calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două
note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală şi este înregistrată în
catalogul evaluării naţionale.
(3) În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării
lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa
de evaluare iniţială. În situaţia în care se constată o diferenţă de notare mai mare de
1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la
contestaţii, lucrarea este reevaluată de alţi doi profesori evaluatori. Reevaluarea se
face respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi notare şi toate procedurile de
evaluare. Nota acordată de cea de-a doua comisie de contestaţii este nota finală
obţinută de candidat.
(4) Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă,
indiferent de punctajul obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa
de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă
nota obţinută de candidat la proba respectivă.
(5) Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale va transmite comisiilor
judeţene/comisiei municipiului Bucureşti modelul borderoului de evaluare care va
fi utilizat în centrele zonale de evaluare şi în centrul de contestaţii judeţean/al
municipiului Bucureşti, anexă la procedura specifică evaluării naţionale.


ART. 11
(1) Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în
care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a
soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau
descreştere. În cazul candidatului minor, declaraţia-tip este semnată şi de către
părinţii/reprezentanţii legali ai acestuia.
(2) Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale va transmite comisiilor
judeţene/comisiei municipiului Bucureşti anexe la procedura specifică evaluării
naţionale: cererea-tip pentru depunerea contestaţiei şi declaraţia-tip menţionată la
alin. (1).


ART. 12
(1) Comisiile judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării
naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere
funcţionale de supraveghere video şi audio a sălilor de clasă din unităţile de
învăţământ - centre de examen în care se desfăşoară probele pentru evaluarea
naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă şi se
multiplică subiectele, precum şi a sălilor în care se predau/se preiau, se evaluează şi
se depozitează lucrările scrise ale candidaţilor.
(2) Până la începerea probelor scrise, comisiile judeţene/Comisia municipiului
Bucureşti de organizare a evaluării naţionale iau/ia toate măsurile, în colaborare cu
autorităţile administraţiei publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de
examen cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio.
(3) Activitatea de monitorizare a desfăşurării evaluării naţionale prin intermediul
camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită
de Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale.
(4) În vederea asigurării desfăşurării corecte a evaluării naţionale pentru
absolvenţii clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în
vigoare, comisiile din unităţile de învăţământ - centre de examen şi comisiile
judeţene/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru
absolvenţii clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audiovideo din sălile
de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin
sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care
există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraudă, verificarea se
face pentru înregistrările din toate sălile menţionate la alin. (1) din unitatea de
învăţământ respectivă.
(5) Dacă, în urma verificărilor menţionate la alin. (3) şi (4), se constată existenţa
unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea
reglementărilor în vigoare de către candidaţi, comisia din unitatea de învăţământ -
centru de examen ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile
metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a
VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă
de fraudă.
(6) În cazul în care verificările sunt făcute de către comisia din unitatea de
învăţământ-centru de examen şi se constată existenţa unor nereguli, fraude sau
tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare de către
cadrele didactice implicate în organizarea şi desfăşurarea examenului, aceasta
anunţă comisia judeţeană/Comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării
naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, care ia măsuri de sancţionare şi anunţă,
în scris, Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale.


ART. 13
(1) Comunicarea rezultatelor obţinute la examenul de evaluare naţională se face
anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele
candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de
primire, la prima probă susţinută de aceştia.
(2) Pentru comunicarea notelor obţinute la examenul de evaluare naţională,
înainte de etapa de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, comisiile din unităţile de
învăţământ - centre de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de evaluare
naţională, care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învăţământ de provenienţă,
notele obţinute la fiecare probă scrisă, media sau menţiunile "absent"/"eliminat din
examen", după caz.
(3) În baza prevederilor art. 24 alin. (10) din Metodologia de organizare şi
desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010 -
2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr. 4.801/2010, şi ale Regulamentului general privind protecţia datelor, comisiile
din unităţile de învăţământ - centre de examen afişează/postează, utilizând codurile
individuale ale candidaţilor care au depus contestaţii, notele obţinute în urma
rezolvării contestaţiilor, la loc vizibil, la avizier şi pe website-ul unităţii de
învăţământ.
(4) Comisiile din unităţile de învăţământ - centre de examen tipăresc lista
rezultatelor finale după contestaţii ale candidaţilor anonimizaţi şi o afişează,
conform calendarului, cu semnătura preşedintelui şi a secretarului comisiei din
centrul de examen, la avizierul unităţii de învăţământ şi pe website-ul acesteia.
(5) Rezultatele examenului de evaluare naţională ale candidaţilor anonimizaţi
sunt afişate şi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi a inspectoratelor
şcolare.


ART. 14
(1) Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor pot
solicita comisiei judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a
evaluării naţionale vizualizarea lucrării/lucrărilor propriului copil numai după
afişarea rezultatelor finale, după etapa de soluţionare a contestaţiilor. La
vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de
un părinte/reprezentant legal.
(2) Solicitarea de vizualizare, menţionată la alin. (1), nu poate conduce la
reevaluarea şi/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.
(3) Membrii comisiei judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a
evaluării naţionale sau cei ai Comisiei naţionale de organizare a evaluării naţionale
pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor şi a borderourilor de evaluare în scopul
verificării/reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (10) şi ale
art. 9 alin. (25) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale
pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010 - 2011, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.801/2010.


ART. 15
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Politici şi
Evaluare în Educaţie, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul -
Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, inspectoratele şcolare judeţene/al
municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.


ART. 16
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul educaţiei,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Bucureşti, 30 august 2021.
Nr. 5.149.
ANEXĂ la OME nr. 5.149
CALENDARUL
de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul
şcolar 2021 - 2022
30 mai - 3 iunie 2022 Înscrierea la evaluarea naţională
3 iunie 2022 Încheierea cursurilor pentru
clasa a VIII-a
14 iunie 2022 Limba şi literatura română - probă scrisă
16 iunie 2022 Matematica - probă scrisă
17 iunie 2022 Limba şi literatura maternă - probă
scrisă
23 iunie 2022 Afişarea rezultatelor înaintea
(până la ora 14,00) contestaţiilor
23 iunie 2022
(ora 16,00 - ora 19,00)
24 iunie 2022 Depunerea contestaţiilor
(ora 8,00 - ora 12,00)
24 iunie - 29 iunie 2022 Soluţionarea contestaţiilor
30 iunie 2022 Afişarea rezultatelor finale după
soluţionarea contestaţiilor


NOTĂ:
La solicitarea comisiilor judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a
evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă,
Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale poate aproba, în situaţii
excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor
scrise ori de afişare a rezultatelor.

Tags: