Sat Muncelu de Sus Comuna Mogosesti-Siret, Jud. Iasi +40 232 713 942 secretariat@scoalamunceludesus.ro

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE

Descarca document PDF

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010,

cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2010-2011


________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011


1
METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A,
ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011
I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea
Evaluării Naţionale care va fi susţinută de elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar
2010-2011.
(2) Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a este un examen naţional şi
reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competenţelor dobândite
pe parcursul învăţământului gimnazial.


Art. 2. - (1) Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune.
(2) Atât candidaţii proveniţi din învăţământul de stat, cât şi cei din învăţământul
particular au dreptul să susţină Evaluarea Naţională fără taxă.


Art. 3. În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni:
- asistent – cadru didactic de altă specialitate decât cea la care se susţine proba,
cu atribuţii de supraveghere în sălile în care se desfăşoară proba scrisă;
- borderou de evaluare – document-tip în care se înregistrează, conform
baremului de evaluare şi de notare, punctajul alocat fiecărui răspuns, defalcat
unitar la nivel de disciplină, în cadrul centrului zonal de evaluare;
- catalogul Evaluării Naţionale - document informatizat, instituit la nivelul
unităţii de învăţământ, care cuprinde datele de identificare a elevilor şi notele
obţinute de aceştia la Evaluarea Națională şi care este utilizat la crearea bazei de
date pentru admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a. Pentru
oficializarea documentului, se realizează două copii în formă tipărită, semnate de
preşedintele comisiei din centrul zonal de evaluare, de secretar şi de profesorii
evaluatori;
- centru de comunicare – unitate de învăţământ desemnată de inspectoratul
şcolar judeţean/ al municipiului Bucureşti în vederea preluării şi a transmiterii
variantelor de subiecte extrase pentru Evaluarea Naţională;
- Evaluare Naţională - examen naţional organizat în anul şcolar 2010-2011,
pentru elevii din clasa a VIII-a, constând în susţinerea unor probe scrise, fiecare
cu durata de 120 de minute, care se desfăşoară la datele prevăzute în Calendarul
de desfăşurare a Evaluării Naţionale;
- notă finală - nota calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără
rotunjire, a notelor acordate de profesorii evaluatori. Această notă este cea care
se va lua în calcul pentru media generală la Evaluarea Naţională.
- persoană de contact - cadru didactic/ cadru didactic auxiliar/ altă categorie
de salariaţi încadraţi cu norma de bază pe un post/ catedră într-o unitate de
învăţământ, cu studii de specialitate în domeniul informatică/ statistică/
calculatoare etc. sau posesoare ale unor certificate recunoscute CISCO sau
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011
2
ECDL, desemnată de inspectoratul şcolar general în vederea preluării/
transferului variantei de subiecte în centrul de comunicare;
- profesor evaluator - cadru didactic desemnat pentru evaluarea probelor scrise,
abilitat în domeniul evaluării, prin programul acreditat propus de CNCEÎP -
"Dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice", prin cursuri
organizate de Casa Corpului Didactic sau de alte organisme abilitate în formare
profesională sau având experienţă în evaluare;
- responsabil cu activitatea de comunicaţii virtuale - informatician desemnat
prin decizia inspectorului şcolar general care are în atribuţii gestionarea
transferului de date şi de subiecte pentru Evaluarea Naţională la nivelul
inspectoratului şcolar şi care acordă consultanţă şi sprijină activitatea
persoanelor de contact din centrele de comunicare.


II. COORDONAREA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EVALUĂRII NAŢIONALE


Art. 4. - (1) Coordonarea pe plan naţional a organizării şi a desfăşurării Evaluării
Naţionale este asigurată de MECTS, prin Comisia Naţională de Organizare a
Evaluării Naţionale care se constituie, la începutul anului şcolar, prin ordin al
ministrului şi care funcţionează în cadrul MECTS.
(2) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se constituie comisia judeţeană/a
municipiului Bucureşti de organizare a Evaluării Naţionale, numită în continuare
comisia judeţeană/ a municipiului Bucureşti.
(3) În fiecare unitate de învăţământ în care sunt şcolarizaţi elevi în clasa a VIII-a,
se constituie şi funcţionează o comisie responsabilă pentru organizarea şi
desfăşurarea, la nivelul unităţii de învăţământ, a Evaluării Naţionale, numită în
conformitate cu prezenta metodologie şi coordonată de către un preşedinte. Elevii
din mediul rural care provin din unităţi de învăţământ cu mai puţin de 10 elevi la
clasa a VIII-a, se arondează la şcolile coordonatoare.
(4) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti poate decide organizarea
probelor evaluării naţionale în centre de examen, la care se arondează mai multe
unităţi de învăţământ. În acest caz, prevederile referitoare la comisiile din
unităţile de învăţământ se aplică pentru comisiile din centrele de examen, iar
comisia judeţeană va lua măsurile care se impun pentru asigurarea
transportului absolvenţilor clasei a VIII-a la centrele de examen situate în altă
localitate.
(5) Pentru evaluarea lucrărilor scrise de la Evaluarea Naţională, se constituie
centre zonale de evaluare, în care funcţionează comisii numite de comisia
judeţeană/a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile din prezenta
metodologie.
(6) Coordonarea activităţii în centrele de contestaţii este asigurată de comisia
judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii, numită de comisia
judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare a Evaluării Naţionale.


Art. 5. (1) Comisia Naţională de Organizare a Evaluării Naţionale, numită în
continuare Comisia Naţională, se compune din:
- preşedinte - secretar de stat din MECTS, responsabil cu învăţământul
preuniversitar;
- vicepreşedinţi - directorul general al Direcţiei Generale Educaţie şi Învăţare pe
Tot Parcursul Vieţii, directorul general al Direcţiei Generale Învăţământ în
Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali, directorul
Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare;
- secretar - un consilier din cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare;

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011
3
- 4-6 membri - directori, şefi de serviciu, inspectori generali din MECTS,
consilieri din cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare.
(2) Componenţa Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale se aprobă
prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la
începutul anului şcolar.
Art. 6. Comisia Naţională are următoarele atribuţii:
(1)publică, la începutul anului şcolar, calendarul şi metodologia de organizare şi
desfăşurare a Evaluării Naţionale, precum şi programele pentru Evaluarea
Naţională;
(2) organizează stagii de instruire pentru preşedinţii comisiilor judeţene/a
municipiului Bucureşti;
(3) stabileşte numărul variantelor de subiecte pentru Evaluarea Naţională, din
care se extrag, prin tragere la sorţi, subiectul de examen şi subiectul de rezervă;
(4) decide, în cazuri justificate, folosirea subiectului de rezervă;
(5) asigură confidenţialitatea subiectelor din momentul efectiv al extragerii
variantei pentru Evaluarea Naţională până în momentul în care aceasta devine
publică, prin completarea unui angajament în acest sens, depus la CNEE;
(6)publică pe site-ul oficial, după finalizarea fiecărei probe scrise a Evaluării
Naţionale, varianta de subiecte extrasă şi baremul de evaluare şi de notare
pentru disciplina corespunzătoare;
(7) coordonează organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale la nivel naţional;
(8) controlează modul în care îşi desfăşoară activitatea comisiile judeţene/ a
municipiului Bucureşti,comisiile din unităţile de învăţământ, comisiile din
centrele zonale de evaluare şi comisiile de contestaţii;
(9)poate decide evaluarea lucrărilor dintr-un judeţ în altul;
(10)decide reevaluarea unor lucrări, în vederea monitorizării calităţii evaluării
lucrărilor şi pentru stabilirea unor eventuale măsuri, la nivel naţional sau
judeţean. Reevaluarea nu conduce la modificarea rezultatelor obţinute iniţial de
către elev;
(11)decide delegarea unor reprezentanţi ai Comisiei Naţionale, pentru
monitorizarea tuturor activităţilor din cadrul Evaluării Naţionale;
(12)stabileşte modalităţile de raportare de către comisiile judeţene/ a
municipiului Bucureşti şi de centralizare a datelor;
(13)analizează desfăşurarea şi rezultatele Evaluării Naţionale, în baza rapoartelor
transmise de comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti şi de către delegaţii
comisiei naţionale şi prezintă concluziile conducerii MECTS;
(14)poate dispune începerea imediată a procedurilor prevăzute de lege pentru
cercetarea faptelor şi, după caz, pentru sancţionarea persoanelor care încalcă
prevederile prezentei metodologii;
(15) poate decide suspendarea, pe o perioadă de 1-5 ani, a dreptului de
participare în comisiile de Evaluare Naţională din sesiunile următoare a cadrelor
didactice care nu şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile în organizarea
şi desfăşurarea examenului, atribuţii stabilite prin ordine, decizii şi/sau prin
prezenta metodologie;
(16)propune ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului modificări
şi completări la calendarul şi la metodologia de organizare şi desfăşurare a
Evaluării Naţionale.


Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011
4


Art. 7. – (1) Comisia Naţională poate delega reprezentanţi pe lângă comisiile
judeţene/a municipiului Bucureşti, pentru monitorizarea tuturor activităţilor din
cadrul Evaluării Naţionale.
(2) Delegatul Comisiei Naţionale are următoarele atribuţii:
a) controlează respectarea prezentei metodologii de către comisia judeţeană/a
municipiului Bucureşti, de către comisiile din unităţile de învăţământ, de către
comisiile din centrele zonale de evaluare şi de către comisia judeţeană/a
municipiului Bucureşti de contestaţii, inspectează unităţile de învăţământ în
care se organizează probe în cadrul Evaluării Naţionale şi centrele zonale de
evaluare;
b) îndrumă comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti în privinţa organizării şi
desfăşurării Evaluării Naţionale;
c) propune comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti sau Comisiei Naţionale
schimbări în componenţa comisiilor, atunci când constată nerespectarea
metodologiei sau disfuncţii în organizarea şi desfăşurarea examenului;
d) în cazul în care constată abateri ale persoanelor implicate în organizarea şi
desfăşurarea Evaluării Naţionale, reprezentantul Comisiei Naţionale poate
propune comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti sau Comisiei Naţionale
măsuri de sancţionare a cadrelor didactice în cauză sau suspendarea posibilităţii
de a se organiza, în anul şcolar următor, centru de examen în unitatea şcolară
respectivă;
e) întocmeşte un raport pe care îl înaintează Comisiei Naţionale.


Art. 8. - (1) Comisiile judeţene/ a municipiului Bucureşti se compun din:
- preşedinte - inspectorul şcolar general sau un inspector şcolar general adjunct;
- 1-2 secretari - inspectori şcolari de specialitate, directori, informaticieni sau
cadre didactice cu abilităţi în operarea pe calculator;
- membri - 1-3 inspectori şcolari pentru ariile curriculare din care fac parte
disciplinele la care se susţine Evaluarea Naţională; în municipiul Bucureşti pot fi
numiţi suplimentar 1-2 membri pentru fiecare sector;
- responsabilul cu activitatea de comunicaţii virtuale - un informatician din
cadrul inspectoratul şcolar judeţean/ al municipiului Bucureşti.
(2) În judeţele în care se susţin probe în limbile minorităţilor naţionale, din
comisia judeţeană/ a municipiului Bucureşti face parte şi inspectorul care
coordonează învăţământul cu predare în limbile minorităţilor naţionale.
(3) Componenţa nominală a acestor comisii se aprobă prin decizia inspectorului
şcolar general, cel mai târziu până la data de 15 octombrie.
(4) În cazul în care nici inspectorul şcolar general şi nici un inspector şcolar
general adjunct nu pot fi nominalizaţi în funcţia de preşedinte al comisiei
judeţene/a municipiului Bucureşti, din motive obiective, inspectorul şcolar
general nominalizează pentru funcţia menţionată un inspector cu experienţă în
organizarea examenelor naţionale, cu acordul Comisiei Naţionale.


Art. 9. Comisiile judeţene/ a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:
(1) nominalizează unităţile de învăţământ din mediul rural care sunt arondate
altor unităţi de învăţământ;
(2) stabilesc centrele de comunicare;
(3) transmit toate informaţiile necesare organizării Evaluării Naţionale în condiţii
optime, către unităţile de învăţământ în care se organizează Evaluarea Naţională,
către centrele zonale de evaluare, precum şi către unităţile de învăţământ
desemnate drept centre de comunicare;
(4) răspund de organizarea şi de desfăşurarea Evaluării Naţionale în condiţiile
stabilite prin metodologie, pe tot teritoriul judeţului/ municipiului Bucureşti;
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011
5
(5) răspund de soluţionarea problemelor de finanţare a acţiunilor legate de
organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale;
(6) coordonează dotarea şcolilor cu logistica necesară pentru buna desfăşurare a
Evaluării Naţionale – copiatoare în stare de funcţionare, care să permită
multiplicarea subiectelor pentru fiecare elev, computer, telefon, fax, consumabile;
(7) asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru centrele zonale de evaluare
pentru Evaluarea Naţională, cu următorul conţinut: “Evaluare Naţională 2011–
C.Z.E”. Ştampilele vor fi rotunde, cu un diametru de 25 mm şi nu vor fi
numerotate;
(8) primesc de la unităţile de învăţământ propunerile de cadre didactice care
doresc să participe în comisiile pentru Evaluarea Naţională, până la data de 15
aprilie;
(9) propun Consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar componenţa
comisiilor din unităţile de învăţământ şi din centrele zonale de evaluare,
respectând principiile competenţei în evaluare şi al compatibilităţii;
(10) numesc persoanele care fac parte din comisiile pentru Evaluarea Naţională,
prin decizie a inspectorului şcolar general, cu 48 de ore înainte de data stabilită
pentru Evaluarea Naţională;
(11) deleagă inspectori şcolari de specialitate, reprezentanţi ai comisiei judeţene/
a municipiului Bucureşti, pentru monitorizarea tuturor activităţilor din cadrul
Evaluării Naţionale;
(12) se adresează, în scris, direcţiilor judeţene de sănătate, pentru a asigura
prezenţa personalului medical în fiecare unitate şcolară în perioada desfăşurării
Evaluării Naţionale, precum şi consiliilor locale, operatorilor de energie electrică,
operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie etc., în scopul asigurării condiţiilor
corespunzătoare pentru desfăşurarea evaluării;
(13) solicită organelor Ministerului Administraţiei şi Internelor, de poliţie şi de
jandarmerie, de la nivel judeţean, primăriilor, asigurarea prezenţei poliţiştilor din
poliţia comunitară sau a jandarmilor la sediul comisiei judeţene şi la centrele
zonale de evaluare, pentru paza lucrărilor scrise, pentru păstrarea ordinii publice
la unităţile de învăţământ şi la centrele zonale de evaluare. Prezenţa acestora va
fi solicitată şi pentru transportul lucrărilor scrise de la unităţile de învăţământ la
centrele zonale de evaluare, respectiv de la centrele zonale de evaluare la centrele
de contestaţii şi invers;
(14) transmit o notă scrisă de atenţionare către furnizorii locali, care distribuie
servicii Internet, astfel încât în zilele şi în intervalul orar destinat transmiterii
variantei de subiecte pentru Evaluarea Naţională, să fie evitate disfuncţionalităţile
tehnice;
(15) asigură o soluţie de rezervă, la nivelul centrului de comunicare, în cazul în
care vor exista probleme tehnice sau speciale, conform planului pentru situaţii
speciale, elaborat la nivelul inspectoratului şcolar judeţean/ al municipiului
Bucureşti;
(16) verifică, în centrele de comunicare, prin inspectori sau prin reprezentanţi
delegaţi, asigurarea soluţiei de rezervă pentru transfer/ preluarea variantei de
subiecte pentru Evaluarea Naţională – dial-up, în cazul în care vor exista
probleme tehnice cu operatorul de Internet;
(17) realizează instruirea preşedinţilor comisiilor din unităţile de învăţământ şi
din centrele zonale de evaluare cu privire la desfăşurarea Evaluării Naţionale, cu
cel mult 48 de ore înaintea declanşării activităţilor specifice fiecărei comisii;
(18) coordonează activităţile de preluare şi de transmitere a subiectelor şi a
baremelor pentru Evaluarea Naţională către unităţile de învăţământ;
(19) asigură confidenţialitatea subiectelor din momentul primirii şi până în
momentul terminării probei;


Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011
6
(20) operează, în situaţii justificate, schimbări ale membrilor comisiilor din
unităţile de învăţământ şi din centrele zonale de evaluare;
(21) transmit Comisiei Naţionale, în cel mai scurt timp posibil, situaţiile speciale
din ziua respectivă şi solicită, în cazuri justificate, subiecte de rezervă;
(22) sesizează imediat Comisiei Naţionale orice situaţie a cărei rezolvare nu este
prevăzută în metodologie sau care depăşeşte atribuţiile specificate de metodologie
pentru comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti;
(23) transmit Comisiei Naţionale situaţii statistice, în conformitate cu modul de
raportare şi termenele solicitate de către aceasta;
(24) preiau cataloagele electronice ale Evaluării Naţionale de la comisiile din
unităţile de învăţământ, pentru a constitui baza de date în vederea admiterii
elevilor în ciclul inferior al liceului;
(25) decid reevaluarea unor lucrări, în vederea monitorizării calităţii evaluării
lucrărilor şi pentru stabilirea unor eventuale măsuri, la nivel naţional sau
judeţean. Reevaluarea nu conduce la modificarea rezultatelor obţinute iniţial de
către candidatul în cauză;
(26) pot decide suspendarea, pe o perioadă de 1-5 ani, a dreptului de participare
în comisiile de Evaluare Naţională din sesiunile următoare a cadrelor didactice
care nu şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile în organizarea şi
desfăşurarea examenului, atribuţii stabilite prin ordine, decizii, proceduri şi/sau
prin prezenta metodologie;
(27) elaborează şi transmit Comisiei Naţionale, în termen de 10 zile de la
încheierea Evaluării Naţionale, rapoarte privind organizarea şi desfăşurarea
acesteia.


Art.10. (1) Comisiile din unităţile de învăţământ se compun din:
- preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
- membri - 1-3 cadre didactice din unitatea de învăţământ. În situaţia în care, în
unitatea de învăţământ, se susţin probe redactate într-o limbă a minorităţilor, cel
puţin unul din membrii comisiei trebuie să fie bun cunoscător al limbii
respective;
- persoana de contact – responsabilă cu transferul variantelor de subiecte şi
bareme, numai pentru acele unităţi de învăţământ desemnate ca centre de
comunicare;
- asistenţi;
(2) Persoana de contact este informaticianul unităţii de învăţământ sau un alt
cadru didactic cu competenţe avansate de utilizare a calculatorului.
(3) Asistenţii sunt cadre didactice care nu au rude sau afini până la gradul al IVlea printre candidaţii care participă la respectiva sesiune a Evaluării Naţionale,
provenind, de regulă, din unitatea de învăţământ.
(4) În situaţii excepţionale, bine justificate, în care nu poate fi asigurată
supravegherea cu cadre didactice, pot fi nominalizate ca asistenţi persoane care
îndeplinesc funcţii didactice auxiliare.


Art. 11. Comisiile din unităţile de învăţământ au următoarele atribuţii:
(1) răspund de organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale în unitatea de
învăţământ, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii şi a celorlalte
prevederi legale;
(2)elaborează documentele necesare pentru înscrierea candidaţilor la Evaluarea
Naţională şi pentru desfăşurarea probelor Evaluării Naţionale;
(3)asigură înscrierea candidaţilor la Evaluarea Naţională;
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011
7
(4)elaborează catalogul Evaluării Naţionale şi îl completează cu datele de
identificare a unităţii de învăţământ, cu numele, iniţiala tatălui, prenumele
elevilor, cu numele disciplinelor la care aceştia susţin probe;
(5)asigură condiţiile tehnice necesare procesului de transfer/ preluare/
multiplicare a variantei de subiecte extrase, în cazul în care unitatea a fost
desemnată drept centru de comunicare;
(6)asigură numărul optim de săli în care se susţin probele, astfel încât elevii să
fie aşezaţi câte unul în bancă şi le pregătesc pentru examen, în sensul prevăzut
de prezenta metodologie;
(7) repartizează candidaţii pe săli, în ordine alfabetică, şi afişează, pe uşa fiecărei
săli, lista nominală cu elevii, precum şi prevederile metodologiei care îi
informează pe aceştia că pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu mijloace
electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă atrag
după sine eliminarea din sală şi acordarea notei 1(unu) la lucrarea respectivă;
(8)asigură existenţa, în număr suficient, a copiatoarelor pentru multiplicarea
variantei de subiecte;
(9)asigură, sub coordonarea preşedintelui comisiei judeţene, numărul
corespunzător al colilor tipizate şi consumabilelor necesare bunei desfăşurări a
Evaluării Naţionale;
(10)realizează, sub semnătură, instruirea asistenţilor cu privire la desfăşurarea
Evaluării Naţionale;
(11)stabilesc în fiecare dimineaţă, prin tragere la sorţi, repartizarea asistenţilor în
săli, ţinând cont că aceeaşi asistenţi nu pot supraveghea, la probe diferite,
aceeaşi clasă;
(12) predau asistenţilor, în fiecare dimineaţă, fişa de atribuţii;
(13)întocmesc borderoul de predare/primire în care semnează elevii pentru a
confirma numărul de pagini ale lucrării elaborate;
(14)asigură confidenţialitatea subiectelor din momentul primirii şi până în
momentul terminării probei;
(15)multiplică varianta de subiecte într-un număr egal cu numărul elevilor şi
asigură distribuirea variantei de subiecte extrase, în plicuri sigilate, la fiecare
clasă, în număr egal cu numărul elevilor din clasa respectivă;
(16)aplică ştampila şcolii peste colţul închis şi lipit al lucrării, fără a semna
lucrarea, înainte de ieşirea primului elev din sala în care se susţine proba;
(17)iau măsuri pentru ca în spaţiile în care se desfăşoară Evaluarea Naţională, să
nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisia judeţeană/a municipiului
Bucureşti sau neprevăzute de prezenta metodologie;
(18) primesc de la asistenţi, cu proces-verbal, lucrările de evaluat;
(19)răspund de asigurarea securităţii şi a integrităţii lucrărilor scrise, pe perioada
în care ele se află în unitatea de învăţământ;
(20)asigură, prin preşedinte, însoţit de un membru al comisiei, transportul în
deplină siguranţă şi predarea, cu proces-verbal, la centrele zonale de evaluare, a
lucrărilor scrise şi a catalogului electronic, completat cu numele candidaţilor şi
cu denumirea disciplinelor la care au susţinut probele;
(21)primesc de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, prin preşedinte şi
un membru al comisiei, catalogul electronic cu notele obţinute de candidaţi şi
două exemplare, în formă tipărită, ştampilate şi semnate, ale catalogului
electronic;
(22)afişează notele obţinute la Evaluarea Naţională, în loc vizibil;
(23)primesc eventualele contestaţii;
(24)transmit comisiilor din centrele zonale de evaluare cererile candidaţilor care
contestă notele obţinute la evaluarea iniţială;


Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011
8
(25)preiau, prin delegat, de la centrul zonal de evaluare, o copie a procesuluiverbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestaţii;
(26)completează catalogul Evaluării Naţionale cu notele rezultate în urma
reevaluării lucrărilor ale căror note au fost contestate;
(27)afişează notele obţinute la lucrări, în urma rezolvării contestaţiilor, în loc
vizibil;
(28)comunică imediat comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti orice situaţie
specială sau încălcare a prevederilor legale;
(29)asigură păstrarea documentelor Evaluării Naţionale în arhiva unităţii de
învăţământ, timp de doi ani;
(30)elaborează şi transmit comisiei judeţene/ a municipiului Bucureşti, în
termen de trei zile de la încheierea activităţii în unitatea de învăţământ, rapoarte
privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale.
Art. 12. (1) Comisiile din centrele zonale de evaluare se compun din:
- preşedinte – un inspector, director sau cadru didactic cu spirit organizatoric şi
experienţă în organizarea examenelor naţionale;
-1-2 secretari – cadre didactice cu abilităţi în operarea pe
calculator/informaticieni;
- membri – 1-5 profesori, de regulă având gradul didactic I sau II, cu abilităţi în
operarea pe calculator;
- profesori evaluatori pentru fiecare disciplină de examen la care se desfăşoară
probe scrise.
(2) În funcţie de numărul de lucrări, în centrul zonal de evaluare, pot fi
propuşi mai mulţi secretari în comisie, de regulă câte un secretar la 1000 de
lucrări.
(3) Numărul profesorilor evaluatori din fiecare centru de evaluare, pe
discipline, va fi stabilit în funcţie de numărul lucrărilor scrise care trebuie
evaluate în centrul respectiv, prevăzând, de regulă, 100 de lucrări pentru fiecare
pereche de profesori evaluatori.
(4) La centrele zonale de evaluare unde se evaluează lucrări elaborate în
limbile minorităţilor, cel puţin unul dintre membrii comisiei trebuie să fie
cunoscător al limbii respective.
(5) Profesorii evaluatori sunt cadre didactice având ca specialitate una din
disciplinele care se evaluează în examen, care nu au rude sau afini până la
gradul al IV-lea printre candidaţii care participă la respectiva sesiune a Evaluării
Naţionale, selecţionaţi din alte unităţi şcolare decât cele din care provin
candidaţii arondaţi centrelor.


Art. 13. Comisia din centrul zonal de evaluare are următoarele atribuţii:
a) primeşte, în zilele în care se susţin probe scrise, cu proces-verbal semnat de
preşedinte şi de secretar/un membru, lucrările scrise aduse de delegaţii de la
fiecare unitate de învăţământ arondată, spre a fi evaluate;
b) asigură securitatea şi integritatea lucrărilor scrise, pe perioada în care acestea
se află în centrul zonal de evaluare;
c) asigură o sesiune de instruire pentru evaluatori, pentru fiecare disciplină la
care se susţin probe, cu scopul de a asigura unitatea de aplicare a baremului de
evaluare şi de notare;
d) asigură evaluarea lucrărilor scrise, respectând baremul de evaluare şi notare,
precum şi prevederile prezentei metodologii;
e) înregistrează, în catalogul electronic, notele la fiecare probă scrisă, pentru
fiecare candidat arondat centrului;
f) calculează mediile generale şi le înregistrează în catalogul electronic;


Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011
9


g) predă, prin preşedinte şi un secretar, cu proces-verbal, catalogul electronic şi
două exemplare din forma tipărită a catalogului electronic completat, semnat de
profesorii evaluatori şi ştampilat, către delegaţii unităţii de învăţământ;
h) primeşte, de la delegaţii unităţilor de învăţământ arondate centrului zonal de
evaluare, cererile candidaţilor care contestă notele obţinute la evaluarea iniţială;
i) transmite către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii, în
deplină siguranţă, lucrările scrise sigilate, ale căror note iniţiale au fost
contestate, în vederea reevaluării acestora;
j)primeşte, de la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii,
lucrările scrise care au fost reevaluate şi o copie a procesului-verbal cuprinzând
deciziile acesteia;
k) transmite către delegatul unităţii de învăţământ o copie a procesului-verbal în
care sunt consemnate deciziile comisiei de contestaţii;
l) predă cu proces-verbal, prin preşedinte şi secretar, lucrările scrise,
borderourile de evaluare originale şi celelalte documente de examen, către
directorul unităţii de învăţământ în care s-a organizat centrul zonal de evaluare.


III. DISCIPLINELE LA CARE SE SUSŢINE EVALUAREA NAŢIONALĂ

Art. 14. Disciplinele la care se susţin probe pentru Evaluarea Naţională pentru
elevii clasei a VIII-a sunt următoarele:
a) Limba şi literatura română;
b)Limba şi literatura maternă - pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale
care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă;
c) Matematică.
IV. ELABORAREA SUBIECTELOR


Art. 15. - (1) Subiectele pentru Evaluarea Naţională se elaborează în cadrul
Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, ţinând seama de următoarele
cerinţe:
a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele pentru
Evaluarea Naţională;
b)să aibă un nivel mediu de dificultate;
c) să permită rezolvarea în 120 de minute.
(2) Modalitatea de transmitere a subiectelor la unităţile de învăţământ în care se
desfăşoară Evaluarea Naţională va fi reglementată printr-o procedură separată.
(3) Baremul de evaluare şi de notare pentru fiecare subiect se elaborează în
cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare şi se postează pe website-ul
MECTS, după desfăşurarea probei.
(4) Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat, conform legii, în
limba maternă cursurile disciplinelor la care se susţin probe, li se asigură
subiectele de matematică atât în limba în care au studiat cât şi în limba română.
(5) CNEE va posta pe website-ul dedicat, până la data de 1 noiembrie 2010,
modele de subiecte şi bareme pentru Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a.
(6) Subiectele pentru Evaluarea Naţională se clasifică în categoria documentelor
secret de serviciu, din momentul demarării acţiunii de elaborare a acestora şi
până în momentul în care devin publice. Toate persoanele care au acces la
subiectele pentru Evaluarea Naţională vor da o declaraţie în acest sens, în
condiţiile legii.


Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011
10


V. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR


Art. 16. - (1) La Evaluarea Naţională se pot înscrie absolvenţii clasei a VIII-a din
seria curentă.
(2) La Evaluarea Naţională se pot înscrie şi absolvenţi din seriile anterioare,
care nu au participat în nici o sesiune la unul din examenele naţionale:
examenul de capacitate, testele naţionale, tezele cu subiect unic sau evaluare
naţională. Candidaţii din promoţiile de până în 1998 inclusiv nu participă la
Evaluarea Națională, întrucât pot solicita echivalarea examenului de capacitate,
în conformitate cu ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4701/2000,
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 37/2001, Partea I.
(3) Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la Evaluarea
Naţională numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de
diferenţă stabilite de MECTS, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi
Echivalarea Diplomelor.
(4) Înscrierea candidaţilor pentru Evaluarea Naţională se face la secretariatele
unităţilor de învăţământ pe care aceştia le-au absolvit, numai în perioada
prevăzută în calendarul examenului, după cum urmează:
a) pentru candidaţii din seria curentă, înscrierea se face, în perioada prevăzută
de calendarul examenului, de către secretarii unităţilor de învăţământ, în
conformitate cu evidenţele din şcoli;
b) pentru candidaţii din anii precedenţi, înscrierea se face, în perioada prevăzută
de calendarul examenului, de către secretariatul unităţii de învăţământ pe care
candidaţii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceştia (certificat de
naştere şi, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă,
adeverinţă din care să reiasă anul absolvirii şi faptul că nu a participat la
examenele naţionale menţionate la alin. (2)).
c) pentru candidaţii din seriile anterioare, în situaţia schimbării domiciliului în
altă localitate, menţionată ca atare în buletinul/cartea de identitate a
candidatului sau a părintelui/tutorelui acestuia, candidaţii se pot înscrie pentru
a susţine Evaluarea Naţională la o unitate de învăţământ, stabilită de comisia
judeţeană din judeţul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara
acestei situaţii, înscrierea în alt judeţ este permisă numai cu aprobarea
Comisiei Naţionale, în urma unei cereri motivate şi însoţite de documente
doveditoare, transmise la Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul
Vieţii.


VI. DESFĂŞURAREA EVALUĂRII NAŢIONALE
Art. 17. – (1) Sălile în care se susţine Evaluarea Naţională sunt, în prealabil,
adaptate prin:
a) amenajarea acestora, astfel încât elevii să fie aşezaţi câte unul în bancă, în
ordine alfabetică, pe clase;
b) eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi în
elaborarea lucrărilor scrise;
c) afişarea pe uşa fiecărei săli a listei nominale cu elevii repartizaţi în sala
respectivă şi a prevederilor metodologiei care îi informează pe aceştia că
pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau
de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din
sală şi acordarea notei 1(unu) la lucrarea respectivă;
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011
11
(2) Probele scrise pentru Evaluarea Naţională încep la ora 0900, moment în care
se deschid plicurile sigilate care conţin varianta de subiecte multiplicată, în
fiecare sală în care se susţine examenul.
(3) Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de
începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfăşoară
probele scrise.
(4) Supravegherea este asigurată, pentru fiecare sală, de doi asistenţi, cadre
didactice de altă specializare decât cea corespunzătoare disciplinei la care se
susţine proba.
(5) Înaintea intrării în săli, preşedintele comisiei din unitatea de învăţământ
instruieşte asistenţii în legătură cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile
metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale, cu informaţiile pe
care trebuie să le furnizeze elevilor aflaţi în săli.
(6) Asistenţii, care intră în săli după ce au fost instruiţi şi au semnat fişa de
atribuţii, primesc din partea preşedintelui listele cu numele elevilor, procesulverbal de predare-primire a lucrărilor scrise, hârtie tipizată pentru lucrări şi
hârtie ştampilată pentru ciorne. Numărul de coli tipizate şi numărul de coli
pentru ciorne, primite pentru fiecare sală de clasă, vor fi consemnate în procesulverbal de instruire, care va fi semnat de fiecare asistent în parte şi de
preşedintele comisiei.
(7) Înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenţii vor explica elevilor modul de
desfăşurare a Evaluării Naţionale şi modul de completare a datelor personale pe
foaia tipizată. De asemenea, elevii sunt informaţi că se interzice pătrunderea în
sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar
putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc
electronic de calcul sau de comunicare şi li se aduc la cunoştinţă consecinţele
nerespectării acestor prevederi.
(8) Elevii se aşează câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor
afişate. Fiecare elev primeşte o coală de hârtie tipizată, pe care îşi scrie cu
majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în
care sunt trecute în actul de identitate şi completează lizibil celelalte date de pe
colţul ce urmează a fi lipit. Colţul colii tipizate este lipit, după distribuirea
subiectelor în săli, numai după ce asistenţii din săli au verificat completarea
corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce aceştia semnează în interiorul
porţiunii care urmează a fi sigilată. Colţurile lucrărilor sunt lipite numai după ce
elevii au început să scrie pe foaie rezolvarea subiectelor. Elevii primesc atâtea coli
tipizate şi ciorne marcate cu ştampila şcolii câte le sunt necesare. Aceştia
completează, pe fiecare dintre colile tipizate utilizate, datele personale, în colţul
care urmează să fie lipit. Pentru lipirea colţului lucrării se foloseşte lipici sau
acelaşi tip de etichete autocolante, pentru toţi elevii din unitatea de învăţământ.
(9) După primirea variantei de subiect extrase de Comisia Naţională, se
multiplică subiectele în număr egal cu numărul elevilor, urmând ca acestea să fie
distribuite în săli. Comisia din unitatea de învăţământ ia toate măsurile pentru a
pregăti în mod corespunzător operaţia de multiplicare, astfel încât să fie asigurat
în cel mai scurt timp câte un subiect pentru fiecare elev.
(10) Asistenţii primesc subiectele multiplicate şi secretizate, în plicuri, de la
preşedinte sau un membru al comisiei şi le distribuie fiecărui elev. La încheierea
acestor operaţiuni, începe rezolvarea subiectelor de către elevi. Durata fiecărei
probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de către
fiecare elev.
(11) Se interzice preşedintelui, membrilor comisiei, asistenţilor sau delegaţilor
Comisiei Naţionale ori ai comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti să facă
modificări ale subiectelor sau ale baremelor de evaluare şi de notare, să dea
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011
12
elevilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor sau să le furnizeze acestora
rezolvarea subiectelor.
(12) Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sală
şi niciun elev nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează
de predarea acesteia. Elevii care nu se află în sală în momentul distribuirii
subiectelor pierd dreptul de a mai susţine Evaluarea Naţională în sesiunea
respectivă. În cazuri excepţionale, dacă un elev se simte rău şi solicită părăsirea
temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în
sala de clasă. În această situaţie, timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi
prelungit.
(13) Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de
culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai
creion negru. Pentru proba de la disciplina „Matematică", elevii pot să utilizeze
instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de
calcul. Se folosesc numai colile distribuite de către asistenţi.
(14) Elevii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit
cu o linie orizontală. În cazul în care unii elevi, din diferite motive - corectări
numeroase, greşeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaştere -
doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte
coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de
predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc,
menţionându-se pe ele „Anulat" şi se semnează de către cei doi asistenţi.
(15) În timpul desfăşurării Evaluării Naţionale, asistenţii nu dau elevilor nicio
indicaţie referitoare la rezolvarea subiectelor, nu discută între ei şi nu rezolvă
subiectele. De asemenea, nu permit nici unei alte persoane să dea candidaților
indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor, să furnizeze acestora materiale care
conţin rezolvarea parţială sau integrală a subiectelor sau să încalce în vreun fel
prevederile metodologiei. Unul dintre asistenţi stă în faţa clasei, celălalt în spatele
clasei şi nu au alte preocupări în afară de supraveghere.
(16) Se interzice elevilor să pătrundă în clasă cu orice fel de lucrări: manuale,
dicţionare, notiţe, însemnări etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice instrument electronic de
calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor
referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasă duce la
eliminarea elevului din clasă de către preşedintele comisiei, indiferent dacă
materialele interzise au fost folosite sau nu, şi la notarea cu nota 1 (unu) a
lucrării elevului eliminat. Nerespectarea dispoziţiilor menţionate poate conduce,
după caz, la sancţionarea asistenţilor.
(17) În timpul desfăşurării Evaluării Naţionale, asistenţii răspund de asigurarea
ordinii şi a liniştii în sala de clasă, de respectarea de către elevi a tuturor
prevederilor prezentei metodologii. Asistenţii au obligaţia să verifice dacă elevii au
pătruns în sală cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte
materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor şi să ia măsurile ce
se impun. De asemenea, asistenţii nu permit elevilor să comunice în niciun fel
între ei sau cu exteriorul, să schimbe între ei lucrările sau ciornele şi sesizează
preşedintele comisiei asupra oricărei încălcări a prezentei metodologii.
(18) Eventualele fraude sau tentative de fraudă, alte nereguli în desfăşurarea
Evaluării Naţionale, semnalate asistenţilor de către elevi sau sesizate de membrii
comisiei, de asistenţi sau de către delegaţii Comisiei Naţionale ori ai comisiei
judeţene/ a municipiului Bucureşti, vor fi comunicate imediat preşedintelui
comisiei. Acesta este obligat să verifice şi să ia măsurile ce se impun conform
prezentei metodologii. Aceste situaţii sunt consemnate în procese-verbale, care se
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011
13
arhivează împreună cu documentele comisiei. Comisia judeţeană/a municipiului
Bucureşti va fi informată, imediat, despre orice situaţie specială;
(19) În situaţia în care, potrivit prevederilor prezentei metodologii, un elev este
eliminat din sală pentru fraudă sau tentativă de fraudă, preşedintele marchează
pe lucrare, cu cerneală sau pix roşu, „fraudă", pune nota 1 (unu) şi semnează.
(20) În timpul desfăşurării Evaluării Naţionale, în sălile în care se desfăşoară
proba scrisă au voie să intre numai:
a) preşedintele şi membrii comisiei din unitatea de învăţământ;
b) persoane delegate de către Comisia Naţională sau de către comisia judeţeană
/a municipiului Bucureşti pentru a controla desfăşurarea corectă a Evaluării
Naţionale.
(21) După ce îşi încheie lucrările, elevii numerotează foile sub îndrumarea
asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta,
indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5,
pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota
toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar
câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea
numerotării, elevii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea
predării lucrării şi a numărului de pagini.
(22) La primirea lucrărilor, asistenţii barează spaţiile nescrise, verifică numărul
de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează
elevii, precum şi în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării.
(23) La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrările în faza în
care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei elevi rămân în sală
până la predarea ultimei lucrări.
(24) În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se
consemnează într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenţi şi atrage după
sine eliminarea candidatului din examen. Candidaţii aflaţi în această situaţie nu
vor fi notați la lucrarea respectivă, nu vor mai putea participa la probele
următoare, vor fi menţionaţi în lista finală ca ”eliminaţi” și nu li se va încheia
media la Evaluarea Națională.
(25)Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează în unitatea de
învăţământ.
(26) La finalizarea desfăşurării probei, asistenţii predau, sub semnătură, lucrările
scrise preşedintelui şi celorlalţi membri ai comisiei. Aceştia verifică dacă numărul
lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de
predare a lucrărilor scrise, dacă numărul de pagini al fiecărei lucrări coincide cu
cel înscris pe lucrare şi în procesul-verbal şi dacă spaţiile nescrise au fost barate.
Art.18. - (1) Pe măsură ce se încheie susţinerea probelor scrise, toate lucrările
scrise se transportă şi se predau, de către preşedinte, însoţit de un membru al
comisiei din unitatea de învăţământ, pe bază de proces-verbal, preşedintelui şi
secretarului din centrul zonal de evaluare.
(2) Odată cu lucrările de la prima probă scrisă, se predă la centrul zonal de
evaluare şi catalogul electronic, completat cu datele personale ale candidaţilor.
VII. EVALUAREA LUCRĂRILOR
Art.19. – (1) Preşedintele şi un secretar al comisiei din centrul zonal de evaluare
primesc, pe bază de proces-verbal, lucrările scrise aduse de delegaţii de la fiecare
unitate de învăţământ arondată, spre a fi evaluate.
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011
14
(2) Toate lucrările primite în centrul zonal de evaluare la aceeaşi disciplină, sunt
amestecate de către preşedintele şi secretarul comisiei, apoi sunt grupate în
pachete şi numerotate de la 1 la n. De regulă, pachetele cuprind câte 100 de
lucrări. Pachetele de lucrări se introduc în dosare/plicuri, după ce pe fiecare
lucrare s-a scris şi numărul de ordine al dosarului/plicului.
(3) Dosarele cu lucrările numerotate sunt predate de preşedinte sau de
secretar, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnaţi
de preşedinte. Procesul-verbal conţine data, ora, numele persoanelor care
predau/preiau lucrări, disciplina de examen, numărul lucrărilor
predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora.
(4) Înainte de începerea corectării, preşedintele şi secretarul din centrul zonal
de evaluare au obligaţia de a asigura, pentru fiecare disciplină la care se
organizează evaluarea, o sesiune de instruire pentru evaluatori. Scopul acestei
instruiri este de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea baremului de
evaluare şi de notare. Se interzic interpretările personale şi efectuarea de
modificări în baremul de evaluare şi de notare.
(5) Evaluarea lucrărilor scrise din fiecare pachet se efectuează, pe baza
baremului de evaluare şi de notare, în cadrul centrului zonal de evaluare, de doi
profesori evaluatori, care lucrează, în mod obligatoriu, în săli separate, stabilite
de preşedintele comisiei. În fiecare sală se află cel puţin trei profesori evaluatori.
Schimbarea lucrărilor de la primul evaluator la al doilea şi invers se va face în
prezenţa preşedintelui sau a secretarului comisiei, menţionându-se datele de
identificare ale evaluatorului: numele şi numerele lucrărilor corectate.
(6) Pe perioada evaluării au voie să intre în săli, în afara evaluatorilor înşişi,
doar preşedintele şi secretarul comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti
preşedintele şi secretarul centrului zonal de evaluare, reprezentanţii Comisiei
Naţionale, persoane delegate de către comisia judeţeană/a municipiului
Bucureşti pentru a controla desfăşurarea examenului.
(7) Toate borderourile, însoţite de listele cu numerele lucrărilor şi cu
distribuţia acestora pe evaluatori se arhivează de către preşedintele comisiei şi
vor fi puse la dispoziţia Comisiei Naţionale pentru sondaje şi analize postexamen.
(8) Lucrările se evaluează şi se apreciază de fiecare evaluator, separat,
respectându-se baremele de evaluare şi de notare elaborate în cadrul Centrului
Naţional de Evaluare şi Examinare. La evaluarea lucrărilor scrise, profesorii
evaluatori nu vor face sublinieri sau menţiuni pe acestea. Evaluarea pe baza
baremului se înregistrează în borderourile de evaluare, separat pentru fiecare
evaluator.
(9) Zilnic, după terminarea programului de evaluare şi de notare, pachetele de
lucrări şi borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, se predau,
cu proces-verbal asemănător celui de la alin. (3), preşedintelui sau secretarului
comisiei, pentru a fi păstrate în dulapuri metalice, închise şi sigilate.
(10) Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se păstrează în
acelaşi regim cu lucrările scrise. Cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt
depozitate lucrările scrise şi celelalte documente de examen vor fi păstrate
separat de către preşedinte şi de unul dintre membrii comisiei.
Art. 20. - (1) Evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic
de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90
de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu. După
evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului
obţinut de elev, fără rotunjire, şi o trece pe lucrare.
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011
15
(2) În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un
punct, se calculează şi se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie
aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi
profesori evaluatori. Această notă este cea care se va lua în calcul pentru media
de admitere în clasa a IX-a.
(3) În cazul în care diferenţa între notele acordate de către cei doi profesori
evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alţi doi
profesori evaluatori, stabiliţi de preşedintele comisiei, iar nota acordată de
aceştia, va fi nota finală.
(4) Nota finală se trece pe lucrare şi se semnează de preşedintele comisiei din
centrul zonal de evaluare.
Art. 21. - (1) După ce toate lucrările scrise la o disciplină au fost evaluate şi
notate, acestea se deschid, în prezenţa preşedintelui, a secretarului, a membrilor
comisiei din centrul zonal de evaluare şi a profesorilor evaluatori, iar notele finale
se înregistrează imediat în catalogul electronic.
(2) Comisia din centrul zonal de evaluare calculează pentru fiecare candidat
media generală la evaluarea naţională, ca medie aritmetică, cu două
zecimale,fără rotunjire, din notele obţinute la probe.
(3) Catalogul electronic, în formă tipărită, se predă de la centrul zonal de
evaluare la unitatea de învăţământ. Predarea-primirea se face între preşedinţi şi
membrii comisiilor. Forma tipărită a catalogului electronic complet, în două
exemplare, cu notele de la probele scrise şi cu media generală, ştampilat şi
semnat de profesorii evaluatori, la rubrica prevăzută în acest scop, şi de
preşedintele şi secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, se predă, cu
proces-verbal, preşedintelui şi celui de-al doilea delegat al comisiei din unitatea
de învăţământ.
(4) Comisia din unitatea de învăţământ comunică, prin afişare la sediul unităţii
de învăţământ, rezultatele examenului.
VIII. REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR
Art.22. – 1) Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la
unitatea de învăţământ, în perioada prevăzută de calendarul Evaluării Naţionale.
(2) Preşedintele comisiei din unitatea de învăţământ, împreună cu un
membru al comisiei, primesc contestaţiile şi le înregistrează.
(3) Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite
de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi
disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei
din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din unitatea de
învăţământ.
(4) După centralizarea, în centrele zonale de evaluare, a cererilor prin care se
contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările ale căror note iniţiale au
fost contestate se secretizează. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de
evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia
judeţeană/a municipiului Bucureşti.
(5) Lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judeţene /a municipiului
Bucureşti de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării.
Totodată, se transmite un borderou în care se menţionează proba de examen,
numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare
contestată.
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011
16
Art. 23. - (1) Comisia din centrul de contestaţii judeţean/al municipiului
Bucureşti se compune din:
- preşedinte – inspector, director sau cadru didactic cu experienţă în organizarea
examenelor;
- membri - 1-3 inspectori, directori sau cadre didactice;
- profesori evaluatori – cadre didactice de specialitate, câte două pentru
aproximativ 100 de lucrări.
(2) Componenţa comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii se
stabileşte prin decizie a inspectorului şcolar general.
(3) Comisia din centrul de contestaţii judeţean/al municipiului Bucureşti are
următoarele atribuţii:
a) primeşte, prin proces-verbal semnat de preşedinte şi de un secretar al comisiei
din centrul zonal de evaluare, lucrările scrise aduse de delegaţii acesteia, spre a fi
reevaluate;
b) răspunde de securitatea lucrărilor scrise, pe perioada în care acestea se află în
centrul de contestaţii;
c) reevaluează lucrările scrise, respectând baremul de evaluare şi de notare şi
prevederile prezentei metodologii;
d) înregistrează, pe lucrări şi în procesul-verbal, notele acordate pentru fiecare
lucrare contestată;
e) predă, prin preşedinte şi un membru, lucrările scrise reevaluate, în
conformitate cu procesele-verbale de predare-primire menţionate la punctul a) şi
o copie a procesului-verbal, delegaţilor comisiei din centrul zonal de evaluare.
Art.24. - (1) Comisiile de contestaţii judeţene/ a municipiul Bucureşti
reevaluează lucrările primite şi acordă note lucrărilor contestate, conform
baremelor de evaluare pentru probele scrise.
(2) Procedura de evaluare a lucrărilor în centrul judeţean de contestaţii va
respecta prevederile Art.19.
(3) După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei
de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele
acordate iniţial. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de
1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de
la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor
respective de către o altă comisie, formată din profesori cu experienţă, alţii decât
cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va
face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de
evaluare şi de notare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia
comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii.
(4) Hotărârile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii se
consemnează într-un proces-verbal care se semnează de către membrii comisiei
şi de preşedinte.
(5) Lucrările scrise se restituie centrelor zonale de evaluare, împreună cu o copie
de pe procesul-verbal. O copie a procesului verbal în care sunt consemnate
deciziile comisiei de contestaţii este predată de comisia din centrul zonal de
evaluare delegatului fiecărei unităţi de învăţământ care a înaintat cereri de
reevaluare a lucrărilor scrise. Borderourile de evaluare de la comisia de
contestaţii şi procesul-verbal se păstrează la sediul inspectoratului şcolar
respectiv timp de doi ani.
(6) Pentru lucrările care au primit iniţial o notă finală mai mică decât 9,50, nota
definitivă a lucrării este cea acordată de comisia de contestaţii, dacă între nota
iniţială şi nota obţinută la reevaluare este o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte.
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011
17
Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota
definitivă a lucrării este nota iniţială, acordată în centrul zonal de evaluare.
(7) Pentru lucrările care au primit iniţial o notă finală cel puţin egală cu 9,50,
nota definitivă este nota acordată de comisia de contestaţii, în urma reevaluării.
(8) Nota definitivă, acordată în conformitate cu alin. (6) şi (7), nu mai poate fi
modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.
(9) Comisiile din unităţile de învăţământ operează în catalogul electronic şi în cele
două exemplare tipărite ale acestuia schimbările care se impun după aflarea
rezultatelor la contestaţii, recalculează, după caz, mediile generale ale
candidaţilor şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.
(10) Rezultatele la contestaţii se comunică celor în drept prin afişare la avizierul
unităţii de învăţământ, conform calendarului.
IX. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ
Art.25. - (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a
Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011, este
obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.
(2) Încălcarea, de către cadrele didactice, a normelor prezentei metodologii
constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare-învăţare, didactic
auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ,
implicat în desfăşurarea Evaluării Naţionale răspunde disciplinar pentru
încălcarea îndatoririlor ce îi revin, precum şi pentru încălcarea normelor de
comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.
(3) Dacă, într-o unitate de învăţământ, se constată nereguli grave în organizarea
şi desfăşurarea Evaluării Naţionale, Comisia Naţională sau comisia judeţeană/a
municipiului Bucureşti pot decide suspendarea pentru 1-5 ani a organizării de
examene naţionale în acea unitate de învăţământ.
Art.26. - (1) Cadrele didactice care comit fapte cu caracter infracţional, legate de
organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale, cum ar fi furnizarea soluţiilor
subiectelor către candidaţi, înlocuiri de lucrări, falsificări de lucrări, care permit
sau favorizează fraudarea probei sau care au manifestări care atestă neglijenţă în
îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, sunt sancţionate în conformitate cu
prevederile legale. După caz, Comisia Naţională sau comisia judeţeană /a
municipiului Bucureşti sesizează în scris organele de cercetare penală.
(2) Prevederile alineatului (1) se aplică şi persoanelor care au contribuit la
elaborarea sau transmiterea subiectelor/ baremelor de evaluare şi de notare
pentru Evaluarea Naţională şi au întreprins acţiuni care au constat în divulgarea
parţială sau integrală a subiectelor/ baremelor de evaluare şi de notare.
(3) În cazul în care se constată diferenţe mai mari de 1,5 puncte, în plus sau în
minus, între notele acordate iniţial şi notele obţinute la contestaţii sau la
reevaluările stabilite prin prezenta metodologie, inspectoratele şcolare analizează
situaţia, pentru a stabili cauzele şi eventualii vinovaţi pentru aceste situaţii. În
cazuri justificate, se va declanşa procedura de cercetare disciplinară, pentru
sancţionarea vinovaţilor.
(4) Sancţiunile aplicate în urma abaterilor săvârşite de cadrele didactice în
timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în
considerare la acordarea calificativului anual.
(5) Comisia naţională, respectiv comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti pot
decide ca persoanelor care încalcă prevederile prezentei metodologii să li se
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011
18
interzică dreptul de a participa, în sesiunile ulterioare, la comisiile organizate
pentru evaluările naţionale sau la alte examene naţionale.
Art.27. - În vederea respectării prevederilor din prezenta metodologie şi pentru
asigurarea corectitudinii desfăşurării Evaluării Naţionale, preşedinţii comisiilor
vor solicita declaraţii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaraţia-tip,
cadrul didactic precizează că îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea
întocmai a prevederilor legale şi că, în cazul constatării unor nereguli în
activitatea sa din cadrul comisiei, ştie că se vor lua măsuri de sancţionare, care
pot merge până la excluderea din învăţământ, în funcţie de gravitatea abaterii, în
conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic şi ale art. 292, din
Codul penal.
X. DISPOZIŢII FINALE
Art.28. – (1)Lucrările scrise, borderourile originale de la Evaluarea Naţională şi
documentele întocmite în centrul zonal de evaluare pentru buna desfăşurare a
examenului se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ în care s-a organizat
centrul zonal de evaluare, pe o perioadă de doi ani.
(2) Documentele întocmite în unitatea de învăţământ pentru organizarea şi
desfăşurarea Evaluării Naţionale se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ,
timp de doi ani.
(3) Cele două exemplare ale tipărite ale catalogului se păstrează permanent în
arhiva unităţii de învăţământ.
Art.29. - (1) Elevii surprinşi având asupra lor manuale, dicţionare, notiţe,
însemnări, alte materiale sau instrumente care ar putea fi folosite pentru copiat
sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinşi copiind în timpul
desfăşurării Evaluării Naţionale, comunicând cu ceilalţi elevi sau comiţând alte
fapte menite să le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la
lucrarea respectivă; tentativa de fraudă se pedepseşte în acelaşi mod.
(2) În situaţia în care frauda este dovedită după evaluarea lucrării, nota obţinută
prin fraudă se anulează şi se înlocuieşte cu nota 1 (unu).
(3) Orice abatere comisă de elevi şi dovedită cu probe, se sancţionează conform
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar.
Art.30. - (1). Se interzice cu desăvârşire colectarea sau favorizarea acţiunii de
colectare a unor fonduri materiale sau băneşti de la elevi, de la părinţii acestora
sau de la orice persoană care are rude în rândul elevilor, fonduri care au ca
destinaţie asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din
unităţile de învăţământ sau din centrele zonale de evaluare.
(2) Conducerile unităţilor de învăţământ vor lua toate măsurile pentru informarea
cadrelor didactice, a elevilor şi a părinţilor referitor la prevederile menţionate la
alin. (1) şi pentru a nu permite încălcarea acestora.
Art.31. - (1) Comisia din unitatea de învăţământ asigură condiţii de egalizare a
şanselor pentru elevii cu deficienţe, prin adaptarea procedurilor în funcţie de
particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective.
(2) Exemple de asemenea adaptări sunt:
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011
19
a) asigurarea posibilităţii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la
elevii nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficienţe de
auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat);
b)mărirea cu cel mult o oră a timpului destinat efectuării lucrării scrise de către
elevii cu deficienţe motorii sau neuro-motorii, care îi împiedică să scrie normal,
sau de către cei cu deficienţe vizuale grave;
c) asigurarea scrisului cu caractere mărite la elevii ambliopi;
d) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficienţe, a informaţiilor
corespunzătoare subiectelor afişate/prezentate vizual;
e) realizarea lucrării pentru Evaluarea Naţională prin dictarea conţinutului
acesteia, de către elevul cu deficienţe, către un profesor asistent, de altă
specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectivă. Se interzice
profesorului asistent să corecteze sau să intervină în dictarea realizată de elev.
(3) Elevii cu deficienţe din unităţile de învăţământ pot beneficia, după caz, de
prevederile punctului anterior, în baza certificatului de încadrare în gradul de
handicap sau a unei adeverinţe medicale.
(4) Comisiile judeţene/ a municipiului Bucureşti pot aproba şi alte proceduri de
susţinere a probelor Evaluării Naţionale pentru elevii cu deficienţe, la propunerea
comisiilor din unităţile de învăţământ, cu informarea Comisiei Naţionale.
(5) În situaţii excepţionale, pentru elevii imobilizaţi la pat, temporar sau definitiv,
pentru cei şcolarizaţi la domiciliu, precum şi pentru cei care suferă de boli
contagioase, comisiile judeţene pot aproba susţinerea probelor Evaluării
Naţionale la locul imobilizării, simultan cu toţi elevii din ţară. Aprobarea se
obţine pe baza documentului medical care atestă imposibilitatea deplasării sau a
susţinerii probei în colectivitate şi se comunică, în scris, Comisiei Naţionale.
Art.32. (1) Elevii cu cerinţe educative speciale, integraţi în şcolile de masă,
precum şi cei din învăţământul special, care parcurg curriculumul şcolii de
masă, susţin Evaluarea Naţională.
(2) Elevii cu cerinţe educative speciale, integraţi în şcolile de masă, precum şi cei
din învăţământul special, care parcurg curriculumul specific învăţământului
special sau care beneficiază de adaptări curriculare, în baza planurilor de
intervenţie personalizată, susţin Evaluarea Naţională numai la solicitarea scrisă
a părinţilor sau a întreţinătorilor legali.
Art.33. – (1) La organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pot participa, la
cerere, numai în calitate de observatori, fără a avea dreptul de a interveni,
reprezentanţi ai asociaţiilor de părinţi sau ai unor organizaţii nonguvernamentale
care au activitate relevantă în domeniul educaţiei.
(2) Înscrierea reprezentanţilor societăţii civile ca observatori, conform punctului
precedent, se face până la data de 1 iunie 2011, la comisia judeţeană/a
municipiului Bucureşti.
(3) Participarea acestora la activităţile din unităţile de învăţământ în care se
desfăşoară probele Evaluării Naţionale se face în urma aprobării comisiei
judeţene/a municipiului Bucureşti, pe baza unei adeverinţe eliberate de
preşedintele acesteia. Într-o unitate de învăţământ nu pot fi mai mult de doi
observatori.
(4) Preşedintele comisiei le solicită observatorilor completarea unei declaraţii, pe
propria răspundere, prin care aceştia respectă legislaţia în vigoare, prevederile
prezentei metodologii şi procedurile stabilite de comisia judeţeană/a municipiului
București pentru accesul observatorilor în spaţiile în care se desfășoară
Evaluarea Naţională.
Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în
anul şcolar 2010-2011
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011
20
(5) Încălcarea de către observatori a prevederilor prezentei metodologii sau a
altor prevederi care reglementează buna organizare şi desfăşurare şi
corectitudinea examenului, conduce la eliminarea din unitatea de învăţământ a
observatorului respectiv şi la retragerea aprobării de a fi admis ca observator la
Evaluarea Naţională.
Art.34. - (1) Comisia judeţeană/ a municipiului Bucureşti decide reevaluarea,
prin sondaj, a unui număr de lucrări relevant statistic, urmărindu-se astfel
corectitudinea respectării baremelor de evaluare şi de notare.
(2) Comisia Naţională poate decide reevaluarea, prin sondaj, a unui număr de
lucrări urmărindu-se astfel corectitudinea respectării baremelor de evaluare şi de
notare.
(3) Notele obţinute de elevi la Evaluarea Naţională nu se modifică în urma acestor
reevaluări.
(4) Pe baza raportului privind rezultatul acestor reevaluări, inspectoratul şcolar
judeţean/al municipiului Bucureşti ia măsuri conform Statutului personalului
didactic şi prezentei metodologii.
Art.35. – (1) Inspectoratele şcolare analizează rezultatele Evaluării Naţionale,
compară aceste rezultate cu rezultatele şcolare ale elevilor, pe parcursul anilor de
studiu, şi prezintă public un raport referitor la rezultatele analizei efectuate.
(2) Raportul va fi însoţit de un plan de acţiune, care include măsurile de
monitorizare, control şi remediere luate pentru ameliorarea situaţiei, acolo unde
acest lucru se impune.
(3) Unităţile de învăţământ care obţin rezultate necorespunzătoare la Evaluarea
Naţională vor fi monitorizate constant de inspectoratul şcolar, care le va sprijini
pentru creşterea calităţii educaţiei.
Art.36. - Conducerile unităţilor de învăţământ aduc la cunoștința persoanelor
interesate prevederile prezentei metodologii prin următoarele categorii de
activităţi:
a) afişarea la avizierul şcolii;
b)prezentarea în cadrul consiliului profesoral;
c) prezentarea în colectivele de elevi ai clasei a VIII-a;
d)organizarea unor întâlniri cu părinţii elevilor de clasa a VIII-a, în vederea
informării acestora;
e) alte activităţi menite a aduce la cunoştinţa celor interesaţi prevederile
referitoare la Evaluarea Naţională.