Sat Muncelu de Sus Comuna Mogosesti-Siret, Jud. Iasi +40 232 713 942 secretariat@scoalamunceludesus.ro

Strategia de evaluare internă a calităţii 2018-2022

MINISTERUL EDUCATIEI

SCOALA GIMNAZIALA MUNCELU DE SUS

Sat Muncelu de Sus,Com.Mogosesti-Siret, Judeţul Iaşi,

Telefon / Fax: 0232 713942;

STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII

PENTRU PERIOADA 2018-2022

 Descarca document PDF - pdfstrategia_CEAC_2018-22.pdf

 

COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

Strategia CEAC se fundamentează pe următoarele acte normative:

 • Documentele emise de ARACIP în acest domeniu: „Strategia ARACIP pentru perioada 2011-2015 Recâştigarea încrederii în educaţie ;

 • Ghidul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Unităţile de Învăţământ Preuniversitar-partea a II-a;

 • O.U.G. nr. 75/12.07.2005 aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006;

 • H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie a a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar ;

 • H.G. nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie.

 • Proiectul de Dezvoltare Instituţională (PDI) pentru perioada 2018-2022

.

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAŢIA

(fundamentată pe diagnoza mediului intern şi extern realizată în PDI)

Misiunea şcolii este de a asigura dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, de a forma persoane autonome şi creative. Şcoala este deschisă pentru toţi cetăţenii, în scopul oferirii unor şanse egale de dezvoltare profesională.

Şcoala asigură însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale, satisfăcând nevoile fiecărui elev de a se simţi pregătit în ceea ce priveşte deţinerea noţiunilor şi aplicarea lor în practică, de a se simţi capabil să utilizeze informaţiile, de a fi deschis spre schimbare şi adaptare la nou şi spre învăţarea şi respectarea valorilor societăţii democratice.

Şcoala noastră este preocupată de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea şi dezvoltarea acestora pentru obţinerea de performanţe.

Oferta educaţională este bogată şi variată şi se stabileşte în funcţie de resursele umane, opţiunile părinţilor şi ale elevilor, vizând promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, capabil să ofere elevilor o educaţie de înaltă calitate în domeniul învăţământului din ciclurile primar şi gimnazial în condiţii de egalitate, fără deosebire de sex, vârstă, etnie, religie.

De asemenea, şcoala noastră reuşeşte să asigure atingerea standardelor de performanţă conforme dimensiunii europene pentru integrarea în liceele cu renume din orasele apropiate.

În scopul elaborării unei strategii asupra valorilor pe care vrem să le promovăm, dacă ne definim aşteptările referitoare la ce este sau la ce trebuie să devină şcoala, înainte de proiectarea schimbării, trebuie să ştim exact situaţia existentă, cu alte cuvinte, trebuie sa facem diagnoza mediului intern şi extern.

 

 

 

 

 

 

 

TERMENE DE APLICARE,

ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE

DIFERITELOR PERSOANE ŞI GRUPURI

     1. Managementul şcolii va fi anual reconsiderat în funcţie de noile cerinţe educaţionale şi de nevoile comunităţii. Anual, tradiţiile şi obiceiurile unităţii şcolare se vor derula conform programului extracurricular.

Anual, toate cadrele didactice vor participa la cursurile de prefecţionare organizate fie de Casa Corpului Didactic, fie de Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic al Universităţii din Iasi.

Anual, se vor căuta soluţii pentru dotarea şcolii cu mobilier nou, aparatură electronică şi calculatoare performante, cărţi de specialitate pentru fiecare disciplină în parte, cât şi materiale sportive necesare procesului instructiv-educativ.

De menţionat este faptul că majoritatea calculatoarelor din şcoală sunt conectate la Internet, iar în viitor se are în vedere dotarea tuturor sălilor de clasă cu calculatoare conectate la internet.

Se derulează în unitatea noastră unele programe internaţionale proiecte educaţionale, iniţiate de cadrele didactice din şcoală, proiecte cu caraccter permanent.

De asemenea, şcoala participă la programe naţionale, județene, regionale și zonale în funcție de programele de finantare și calendarul activităților aprobat de ME.

B. Conducătorul echipei este managerul unităţii şcolare. În cadrul şcolii, cadrele didactice discută în comisii, în consiliul profesoral şi în consiliul de administraţie obiectivele generale corelate cu cele de la nivelul fiecărei discipline.

Activităţile cadrelor didactice se desfăşoară pe baza planificărilor calendaristice, conform programelor şcolare în vigoare.

Curriculumul la decizia şcolii este elaborat anual ţinându-se cont de opţiunile părinţilor şi elevilor. Astfel, la cererea părinţilor, s-au introdus în CDS ore de informatică, educaţie fizică, matematică distractivă, religie.

În cadrul şcolii funcţionează mai multe comisii, fiecare având un coordonator. De asemenea, fiecare echipă are atribuţii clar definite, iar membrii fiecăreia au responsabilităţi clar specificate.

 • Consiliul profesoral, format din 31 de cadre didactice, este coordonat de directorul şcolii.

 • Consiliul de administraţie este format din 7 membri, preşedinte fiind directorul şcolii, prof. Bruma Sorinela.

Acestea îşi desfăşoară activitatea o dată pe lună sau ori de câte ori e nevoie, pe baza unei tematici aprobate la începutul fiecărui an şcolar, pe baza raportului anual şi semestrial sau pe baza programului managerial.

În şcoală îşi desfăşoară activitatea următoarele comisii cu caracter permanent:

 • Comisia pentru curriculum formată din 4 membri este condusă de prof. Bruma Sorinela. Comisia are următoarele atribuţii:

  • Elaborarea proiectului pentru curriculum;

  • Oferta educaţională a şcolii;

  • Metodologia de aplicare a activităţii de consiliere şi orientare.

 • Comisia de formare continuă a personalului condusă de Blaga Marinela si Bruma Sorinela. Comisia are următoarele atribuţii:

 • Procurarea şi prezentarea noutăţilor editoriale;

 • Sprijijnirea cadrelor didactice tinere în vederea obţinerii gradelor didactice.

 • Comisia de securitate şi sănătate în muncă condusă de Brumă Sorinela .

 • Comisia tehnică de prevenire şi stingerea a incendiilor condusă de Bruma Sorinela.

Există următoarele comisii cu caracter temporar:

  • Comisia de invenariere anuală a patrimoniului condusă de Bruma Sorinela.

 • Comisia CEAC este formată din 7 membri şi are următoarea componenţă:

 • 1 coordonator

 • 3 reprezentanţi ai corpului profesoral

 • 1 reprezentant al Sindicatului

 • 1 reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor

 • 1 reprezentant al Consiliului Local Mogosesti-Siret

 • Comisia CEAC funcţionează pe durata unui mandat de 4 ani.

 

AVANTAJELE OPŢIUNILOR

S-a hotărât alegerea acestor ţinte de către conducerea şcolii, pentru că ele conduc la creşterea calităţii educaţionale în şcoală şi lărgesc accesul la educaţie al elevilor.

Ţintele strategice alese sunt necesare pentru dezvoltarea unităţii şcolare, ele respectând politicile şi strategiile de dezvoltare naţională, regională şi locală.

Ţintele alese se pot realiza cu resursele financiare existente şi previzibile în următorii 4 ani şcolari.

 

 

 

 

PARTEA a III-a

MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE

EVALUARE A CALITĂŢII

CADRUL LEGAL pentru funcţionarea CEAC este:

 • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii, art. 11 şi 12;

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat O.M.Ed.C. nr. 4925/2005;

 • Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în Şedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005.

SISTEMUL DE EVALUARE A CALITĂŢII URMĂREŞTE:

  • Îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din şcoală;

  • Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, corp profesoral, comunitate locală);

  • Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare.

 

PROCESELE PRIN CARE SE ASIGURĂ CALITATEA SUNT:

 • Planificarea şi realizarea activităţilor de învăţare (curriculare şi extracurriculare);

 • Asigurarea resurselor pentru activităţile de învăţare planificate şi prin organizarea situaţiilor de învăţare;

 • Activitatea cadrelor didactice în clasă, în şcoală şi în comunitate;

 • Obţinearea performanţelor şi evaluarea rezultatelor învăţării;

 • Managementul strategic şi operaţional al unităţii şcolare;

 • Asigurarea comunicării cu actorii educaţionali esenţiali (elevi şi părinţi) şi cu întreaga comunitate, precum şi asigurarea participării comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii la viaţa comunităţii;

 • Evaluarea complexă a întregii vieţi şcolare.

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA a IV-a

INSTRUMENTE ŞI PROCEDURI DE EVALUARE INTERNĂ

(AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII

 

PROCEDURA DE EVALUARE A INTERNĂ (AUTOEVALUARE) A CALITĂŢII:

 • Selectarea domeniului/temei/temelor (în cazul în care evaluarea nu vizează toate domeniile prevăzute de lege);

 • Diagnoza nivelului de realizare;

 • Judecarea nivelului de realizare;

 • Identificarea slăbiciunilor şi a ţintelor pentru intervenţiile de remediere/dezvoltare;

 • Crearea unui grup de lucru;

 • Modificarea/optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor operaţionale asociate;

 • Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare/optimizare/remediere;

 • Reaplicarea instrumentului de evaluare.

 

TIPURI DE INSTRUMENTE PENTRU EVALUAREA INTERNĂ (AUTOEVALUAREA) CALITĂŢII:

 • Fişe şi alte instrumente de evaluare;

 • Declaraţii de intenţie ale comisiilor de specialitate din şcoală;

 • Chestionare;

 • Ghiduri pentru interviuri;

 • Ghiduri de observaţie;

 • Tipuri de proiecte;

 • Rapoarte scrise;

 • Diferite fişe de apreciere;

 • Plan operaţional;

 • Fişe de analiză a documentelor şcolii;

 • Obiecte concrete: rezultate materiale ale proiectului;

 • Documente de politică educaţională elaborate la nivel naţional, regional şi local;

 • Standarde, metodologii, ghiduri de bună practică, alte instrumente privind evaluarea instituţională şi asigurarea calităţii, elaborate la nivel naţional, regional sau local.

 

 

PARTEA a V-a

 

MODALITĂŢI ŞI PROCEDURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII

 

 1. Se selectează domeniul şi criteriul/criteriile avute în vedere conform „Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică” (H.G.21/18.01.2007 sau art. 10 din O.U.G. nr. 75/12.07.2005 aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006).

 1. Se urmăreşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi se realizează o diagnoză a nivelului de realizare.

 1. Se judecă nivelul de realizare.

 1. Se identifică punctele tari, cele slabe şi ţintele pentru intervenţiile de remediere/dezvoltare.

 1. Se creează un grup de lucru pentru aplicarea măsurilor de îmbunătăţire (Evaluarea internă este coordonată şi realizată de către CEAC. Pentru zonele de îmbunătăţire se poate constitui o altă echipă, se pot stabili responsabili, în funcţie de rolul îndeplinit în organizaţie – profesor de specialitate, responsabil de comisie metodică, de arie curriculară etc, care să aplice programul de îmbunătăţire).

 1. Se modifică/optimizează/completează PDI şi planurile operaţionale.

 1. Se desfăşoară propriu-zis activităţile de dezvoltare/optimizare/remediere pentru domeniul selectat.

 1. Se reaplică instrumentul de evaluare.

 

 

 

 

 

 

 

Pasul 1

CEAC elaborează un plan operaţional anual (derivat din strategia aprobată),

cuprinzând proceduri şi activităţi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii.

 

Pasul 2

Consiliul de administraţie aprobă planul operaţional propus de CEAC.

 

Pasul 3

Realizarea activităţilor stabilite de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii

conform planificării.

Monitorizarea şi evaluarea, de către membrii CEAC, în funcţie de

responsabilităţile specifice, a modului de realizare a activităţilor de

evaluare şi îmbunătăţire a calităţii.

 

Pasul 4

Realizarea de către CEAC a raportului anual de evaluare internă a calităţii.

 

Pasul 5

Consiliul de administraţie aprobă

Raportul anual de evaluare internă a calităţii propus de CEAC.

Consiliul de administraţie revizuieşte, dacă este cazul, documentele programatice şi strategiile de dezvoltare (inclusiv strategia de evaluare internă a calităţii).

 

Pasul 6

Raportul anual de evaluare internă a calităţii este făcut public şi este trimis către inspectoratul şcolar şi, la cerere, către ARACIP.

 

 

Coordonator,

Prof. Bruma Sorinela

Tags: